Loading…
Tilbage

Projektbeskrivelse


11-11-2010 22:25:43

Dette projekt har til formål at undersøge om EPJ-erfaringer fra USA kan anvendes i det danske sundhedsvæsen i forhold til at understøtte og forbedre klinisk praksis, økonomi, kvalitetssikring samt data- og patientsikkerhed. Den største offentlige hospitalskæde i USA, Department of Veterans Affairs (VA), har gennem 10 år gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Man er gået fra at være lukningstruet p.g.a. ringe patientsikkerhed, for stort ressourceforbrug pr. patient og dårlig behandling til nu at toppe diverse benchmarks inden for selvsamme områder. Katalysatoren i denne udvikling er deres selvudviklede opensource EPJ, kaldet VistA. Systemet betegnes som verdens største sammenhængende EPJ og er prisvindende indenfor en række områder. Projektet undersøger hvorvidt der kan høstes forretningsgevinster ved at anskaffe en fordansket VistA-udgave, som dækker behovene på Bispebjerg Hospitals Venereaklinik, og køre systemet i pilotdrift.

Projektinfo

Kategorier
 • Stand-alone produkter
Projekttype
 • Komplet serverapplikation
Licens
 • GPL
Målgrupper
 • Kommuner
 • Private virksomheder
 • Regioner
 • Statslige myndigheder
Operativsystemer
 • Windows
 • Linux
 • Mac OS X
Programmeringssprog
 • Andet
Ekstern producent
 • Veterans Affairs, USA


Detaljeret beskrivelse

Elektronisk patientjournal i open source modelResumé

Anskaffelse og udvikling af Elektronisk Patient Journal (EPJ) i det danske sundhedsvæsen stiller krav til effektive innovationsprocesser. Samtidig medfører valget af EPJ-løsninger store omkostninger. For at holde snor i udgifterne må der sikres en incitamentsstruktur, som fordrer, at man i det offentlige deler EPJ-løsninger, og at disse løsninger er omkostningseffektive. En open source EPJ kan imødekomme disse krav. Det kan derfor med fordel undersøges om den danske sundhedssektor kan anvende den anerkendte amerikanske open source EPJ, VistA, som licensmæssigt er gratis i anskaffelse. Dette system indeholder alle de funktionaliteter en dansk EPJ bør besidde, og har i praksis vist sig at kunne fungere på globalt plan. Muligheden for at anvende VistA i Danmark bør udforskes som pilotforsøg med henblik på en erfaringsdannelse.

Innovation og udvikling af en elektronisk patientjournal i Danmark

Integrationen af EPJ i udviklingen af sundhedsvæsenet er en historisk stor udfordring. Alle er enige om, at vi gerne vil have en EPJ, men der er langt fra enighed om, hvad indholdet i en EPJ er. Er der tale om et system, som understøtter en klinisk videnproces, et kvalitetsstyringssystem, et kommunikationssystem, et produktionsstyringssystem eller et klinisk dokumentationssystem? I sidste ende er der nok tale om en kombination, men i hvilke forhold og i hvilken rækkefølge skal de enkelte funktionaliteter udvikles ?

Svaret er uklart. Vi arbejder således mod ukendte mål. Denne situation stiller ganske store krav til sideløbende udvikling, aftestning og understøttelse af innovationsprocesserne bag udviklingen. Den ofte anvendte tilgang med leverandørejet innovation er i denne situation problematisk, idet leverandører kan have flaskehalse, og har en tendens til at være ensporede og arbejde uantastet i deres eget systems logik. Nye ideer kan have svært ved at trodse den eksisterende udviklingsretning, og systemerne udvikles under den forudsætning, at der skal genereres fortjeneste til en ejerkreds. Der er ikke noget odiøst i at skabe fortjeneste, men for det offentlige kan denne innovationsmodel være en både bekostelig og ensporet affære, og sådan behøver EPJ-udviklingen ikke at blive grebet an. Ved inddragelse af flere leverandører, kunder, danskere, udlændinge, akademikere og praktikere, der alle har adgang til viden om samme system, får innovationen væsentligt bedre betingelser[1].

Et yderligere forhold der giver anledning til overvejelser er, at valget af forskellige EPJ-løsninger medfører forskellige strukturer for udgifter og udviklingsmuligheder i hospitalsvæsenet. Alt afhængig af hvilken EPJ-løsning der vælges, vil der være udgifter til udvikling af system, licenser, videreudvikling etc. mange år frem i tiden. Flere røster taler for, at Danmark skal udvikle eller anskaffe eet fælles system for dermed at koordinere og mindske den samlede udviklingsindsats for at undgå den nuværende absurde situation, hvor forskellige sygehusejere i fællesskab med leverandører sideløbende udvikler lukkede systemer, som andre offentlige myndigheder ikke vederlagsfrit kan opnå brugsret til. For en stor dels vedkommende kan systemerne heller ikke kommunikere indbyrdes, og betragter man tallene forbundet med udviklingen af EPJ på landsplan, viser forsigtigt skøn, at det offentlige indenfor de sidste 3 til 4 år har brugt 2-3 milliarder kr. på udvikling disse systemer og må forventes fortsat at bruge det[2]. Disse forhold giver anledning til at overveje den nationale strategi, og det samlede billede er, at der er markant behov for åben tilgang til innovations- og udviklingsprocesserne i de kommende år.

Åbne ejerskabsmodeller for EPJ

Skal man tilrettelægge udviklings- og innovationsprocessen hensigtsmæssigt, er det nødvendigt at sikre sig den rette ejerskabskonstruktion. Der findes grundlæggende tre ejerskabsmodeller at basere sig på:

 • En leverandørejet model, hvor der betales licens til ejeren for at benytte systemet,
 • En offentligt ejet model, hvor alle offentlige myndigheder kan benytte systemet licensfrit
 • En model hvor alle og enhver kan benytte systemet licensfrit.

Hvis der er tale om et leverandørejet system, er der, ud over risikoen for at havne i en monopolfælde, de tidligere nævnte udfordringer forbundet med at sikre tilstrækkelig viden og kvalitet i udviklingsprocessen. Derfor bør man vende sig bort fra denne konstruktion. Som udviklingsmodel minder den offentligt ejede model om open source modellen bortset fra nogle få juridiske spidsfindigheder, og disse modeller ligger til grund for den stigende opmærksomhed på potentialet i, at det offentlige strategisk bør satse på open source software. I denne sammenhæng er der meget, der tyder på, at sundhedsvæsenet med fordel kunne satse på en open source EPJ, der ideelt set allerede eksisterer. De bærende argumenter for at forfølge denne model er, at det offentlige i teorien vil mindske risikoen for monopoldannelse, mindske udviklingsomkostningerne, nedsætte licensudgifterne og sikre en bred innovationsproces. Spørgsmålet er imidlertid om en sådan model i realiteten er bæredygtig udenfor et teoretisk univers.

I vores analyse af erfaringer fra andre lande med open source EPJ tager vi udgangspunkt i udviklingen af den offentlige hospitalskæde under Department of Veterans Affairs (VA) i USA. VA fungerer som en sygeforsikring for veteraner fra det amerikanske forsvar, og har som en kerneopgave at stille hospitalsbehandling til rådighed for denne gruppe. Op til midten af 1990'erne havde VA hospitaler ry for at være de ringeste i USA, og blev af kritikere fremhævet som et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, når staten ønsker at være leverandør af velfærdsydelser. I dag møder VA hospitalerne ikke denne kritik længere, og i flere benchmarks fremhæves de som landets bedste. Bl.a konstaterede New England Journal of Medicine i 2003 i en sammenligning mellem VA hospitaler og private betalingshospitaler, at VA hospitalerne var "significantly better" på alle 11 sammenlignede områder[3]. I 2005 lå VA hospitalerne for 6. år i træk bedre end de private hospitaler i University of Michigans patienttilfredsheds index[4]. Desuden har der for VA været markante genvinster at hente ved at betytte en EPJ. Tallene fra VA taler deres tydelige sprog[5]:

- 1/7 af indlæggelser sker fordi tidligere journaler ikke er tilgængelige. Alle VA journaler er tilgængelige i VistA på alle 1400 lokationer.

- 1/5 af laboratorie tests gentages fordi de oprindelige prøver ikke er aktuelt tilgængelige. Alle laboratorietests er tilgængelige i VistA.

- Fejlmedicinering sker i 2/13 indlæggelser. VistA’s EPM-modul med stregkodeidentifikation minimerer fejl ved dispensering og administration af medicin.

- I USA anslås det at 1/20 recepter til ikke indlagte patienter indeholder fejl. Det tilsvarende tal for VA er 7/1.000.000.

- Omkostningen forbundet med VistA er 87$ pr. patient om året, hvilket stort set svarer til en unødvendigt gentaget prøve.

- På 10 år har VistA medvirket til at operationseffektiviteten er forbedret med ca. 6% pr. år.

- Gennem 10 år har VA haft en uforandret omkostning pr. patient, hvilket svarer til en 32% forbedring, hvis tallene renses for inflation. VistA tilskrives en stor del af æren herfor. I den private sektor i USA har man i samme periode haft en stigning på 40% i omkostningen pr. patient.

En meget væsentlig årsag til disse kvalitetsspring har været VAs strategiske satsning på en EPJ som teknologisk drivkraft/katalysator[6]. Fortune Magazine opsummerede udviklingen i maj 2006, da de skrev "Veterans' Hospitals used to be a word for second-rate care or worse. Now they're national leaders in efficiency and quality. What cured them? A large dose of technology"[7].

VistA - open source EPJ

Den EPJ-løsning, VA satte deres lid til, var udviklingen af deres eget open source system VistA (Veterans Health Information System and Technology Architecture), og siden 1995 er VistA-systemet vokset til at bestå af over 100 forskellige applikationer, der dækker de kliniske, administrative og finansielle behov i sundhedssektoren. VistA bruges i dag af en lang række offentlige og halvoffentlige amerikanske myndigheder og organisationer i et omfang, der langt overstiger det danske sundhedsvæsens størrelse og besidder en imponerende funktionalitetsdækning og kapacitet[8]. Indholds- og kvalitetsmæssigt fremhæves VistA som absolut topklasse, og systemet fik af CIO fra Harvard HealthCare System, John Glaser, dette skudsmål: "The electronic Health Record in the Department of Veterans Affairs is the best in the United States, absolutely the best at large scale, and probably the best in the world". Systemet vandt samtidig Harvard Universitets innovationspris "Innovations in the American Government Award"[9], hvilket underbygger indtrykket af et absolut topprodukt, der har bevist, at det står distancen i forhold til funktionalitet, kvalitet og kapacitet[10]. Det bemærkelsesværdige er, at systemet er blevet fremhævet blandt verdens bedste på trods af, at det licensmæssigt er gratis i anskaffelse, og i princippet kan downloades, konfigureres og relativt hurtigt tages i brug[11]. Desværre er systemet vidtgående ukendt i Danmark.

Tilstrækkelige funktionaliteter til Danmark?

Imidlertid kan det indvendes, at det danske sundhedsvæsen har et så højt funktions- og specialiseringsniveau, at funktioner, som det amerikanske sundhedsvæsen begejstres over, ikke er tilstrækkeligt i Danmark. Dette lader nu ikke til at være tilfældet. Alle funktionaliteterne i de mere end 100 applikationer som VistA består af, kan ikke nævnes i denne sammenhæng, men grundlæggende opfylder VistA alle de centrale krav, der bør stilles til en EPJ til det danske sundhedsvæsen. Systemet indeholder naturligvis de relevante basisdata om patienten, og har bl.a. et medicinmodul med indbyggede sikkerhedskontroller af f.eks. allergi, dosering, krydsreaktioner samt en stregkodeidentifikation, der sikrer, at det er den rigtige patient der medicineres. At denne funktionalitet er relevant underbygges af, at det anslås, at 1,5 millioner mennesker kommer til skade i USA p.g.a. fejlmedicinering hvert år, hvilket på VA hospitalerne stort set ikke forekommer i dag (se fodnote 3).

Desuden indeholder VistA moduler til laboratorier (Laboratory), Apoteker (Pharmacy), Røntgen (Radiology), blodbank samt bestilling/svar ifm. prøver, et billedmodul til røntgenbilleder, MR-skanninger, indskannede dokumenter ol. Især behovet for elektroniske svar på prøver er stort, og det anslås, at i den private amerikanske hospitalssektor må op mod 20% af alle laboratorieprøver gentages, fordi de ikke er tilgængelige når lægen har brug for dem(se fodnote 3). Af stor væsentlighed for kvalitetsudviklingen af sundhedssektoren og patientsikkerheden er systemets moduler til kliniske procedurer, påmindelser og alarmer (Clinical procedures, reminders & alerts), fordi disse dele af programmet fungerer som en kvalitetssikrende beslutningsstøtte for klinikeren, hvorved bedre diagnosticering, sikrere og mere effektive patientforløb understøttes[12].

Som en afsluttende kuriøsitet kan det nævnes, at systemet også integrerer til udstyr i patientens hjem som f.eks. en personvægt, der rapporterer data ind i journalen, hvorefter patienten og dennes pårørende kan tilgå journalen via en web-løsning, og se alle væsentlige data. Og netop i denne funktionalitet ligger et uopdyrket potentiale ift. udviklingen af sundhedssektoren, fordi patienten og dennes pårørende herigennem får en indsigt og et overblik, der gør dem til reelle medspillere i et behandlingsforløb. En del af de nævnte funktionaliteter findes på danske hospitaler i dag, men de eksisterer hovedsageligt som fragmenter, der ikke kan kommunikere tilstrækkeligt sammen og uden den integration, som sikrer den helhed, der bør være i et givent patientforløb, hvor patienten snildt kan finde på at skifte fra et sygehus til et andet. Mangel på funktionaliteter bør altså ikke være en umiddelbar hindring ift. brug af systemet i det danske sundhedsvæsen.

En central bekymring, der må knyttes til et amerikansk initieret system af denne størrelse, er hvorvidt systemet lader sig flytte uden for det amerikanske sundhedsvæsen, og de forhold der gør sig gældende i VAs organisering. Dette naturligvis med henblik på at implementere systemet i det danske sundhedsvæsen. I forhold til dette spørgsmål er der meget klare indikationer på, at systemet også er livsdueligt uden for VA. Der findes for det første en lang række offentlige, halvoffentlige og private amerikanske myndigheder og organisationer, der benytter VistA i et omfang, som langt overstiger det danske sundhedsvæsens størrelse. For det andet er systemet implementeret i en lang række lande i større eller mindre skala, og det anvendes aktuelt i Mexico, Brasilien, Finland, Tyskland, Ægypten, Amerikansk Samoa, og Kenya[13]. De nævnte eksempler dækker over en bred vifte af hospitalsfunktioner, og VistA har i praksis vist sig at være fleksibelt nok til at kunne anvendes i forskellige kulturer og medicinske specialer. Generelt er erfaringerne vedr. systemet, at det er billigt i anskaffelse og drift, er egnet til stordrift og store befolkningsunderlag, er portabelt til andre sprog og har en let tilgængelig og intuitiv brugergrænseflade[14]. Det er svært at forestille sig, at det danske sundhedsvæsen og sygdommene blandt danskerne adskiller sig markant fra resten af verden i et omfang, der gør, at vi ikke også kan anvende systemet.

Ejerskab, licens, support og vedligehold

Væsentlige udfordringer ift. at benytte open source software knytter sig til de særlige forhold denne type systemer har i forbindelse med ejerskabsmodeller, licensforhold, support og vedligehold. I forbindelse med proprietære systemer står en systemejer som vedligeholder et system og mod vederlag tillader andre at benytte systemet. En væsentlig svaghed ved open source systemer kan være, at ingen garanterer at vedligeholde systemet, men dette lader imidlertid ikke til at være et problem ifm. VistA. I forhold til VistA er situationen den, at systemudvikleren (VA) i juridisk forstand har fraskrevet sig retten til værket ved at lægge det ud i public domain. Betydningen af dette er vidtrækkende, og ifølge professor Bryde Andersen indebærer det, at al ophavsret er ophørt med at gælde for systemet, og at almenheden, f.eks. det danske sundhedsvæsen, derfor frit kan disponere over softwaren på enhver måde[15].

Dette betyder i praksis, at VA opnår fordele ved at distribuere systemet til den størst mulige gruppe brugere og udviklere, som derved vedligeholder og udvikler systemet. VAs model for vedligehold og distribution af systemet indebærer altså, at alle skal have adgang til kildekoden, og de ændringer, forbedringer etc. nogen måtte udføre. For at kvalitetssikre og koordinere denne udvikling, eksisterer der en stor organisering af kvalitetssikrende fora, som løbende udfører review på de ændringer og nye tiltag, der kommer indenfor VistA-applikationerne. En central pointe ifm. open source software er netop at innovations- og kvalitetssikringspocesserne styrkes gennem denne udviklingsform, idet der er adgang til en ganske stor skare af udviklere og testere, som alle har adgang til al dokumentation vedr. produktet. En betingelse for at anvende VistA er derfor også, at al kildekode skal ligge tilgængeligt i såkaldte repositories. I USA er der i tilgift til VA og andre entusiaster opstået et regulært marked omkring VistA, hvor konsulenthuse og driftsoperatører tilbyder VistA-løsninger ift. udvikling, implementering, support og drift. Og der er ikke kun tale om små lokale leverandører, men også store spillere som GE, HP og Novell[16].

Den eneste forskel på dette marked og markedet for proprietær software er, at kunderne populært sagt nøjes med at betale for de ydelser de modtager (udvikling, implementering, support og drift) og ikke licenspenge for overhovedet at få adgang til og fortsat bruge et allerede udviklet produkt. Det der altså kan lyde som det glade vanvid, hvor der deles ud af et produkt man kunne tjene penge på, kan således være fornuftigt ud fra en kynisk cost/benefit beregning. Men intet er som bekendt gratis i denne verden, og skoleeksemplet ift. omkostningsstrukturen indenfor open source systemer er, at det er "free as in speech, not as in beer". I forhold til omkostningsstrukturen bør denne systemtype dog i stordrift langt udkonkurrere de proprietære systemer. I relation til det danske sundhedsvæsen, er det ikke urealistisk at forestille sig et scenarie, hvor EPJ-løsninger kan genbruges fra hospital til hospital, hvorved man ville undgå den tidligere anførte absurde situation hvor forskellige sygehusejere i fællesskab med leverandører sideløbende udvikler proprietære systemer som andre offentlige myndigheder ikke kan kommunikere med eller vederlagsfrit kan opnå brugsret til.

Erfaringsdannelse

Der er som anført mange gode grunde til at kigge nærmere på muligheden for at indføre en EPJ som VistA i det danske sundhedsvæsen. Imidlertid er der en markant mangel på erfaringer med indførsel af open source journalsystemer i det danske hospitalsvæsen, og en erfaringsdannelse indenfor området bør for os at se prioriteres højt i de kommende år. Fra statsligt hold er der taget skridt i denne retning med oprettelsen af Dansk Videncenter for Software[17], som under en treårig bevilling på finansloven skal igangsætte en systematisk udvikling open source software indenfor det offentlige. I forlængelse af dette tiltag bør der iværksættes et pilotprojekt, som kan løse en klinisk EPJ-problemstilling og hvorpå der kan dannes erfaringer i forhold til at oversætte, tilpasse og implementere en eksisterende open source EPJ. Systemet skal oversættes og tilpasses danske forhold samt supporteres og vedligeholdes af en leverandør, som garanterer dette i en periode på flere år. Der skal etableres en model for at sikre support og videreudvikling af systemet efter best practice open source standarder.

Februar 2007 Kristoffer Lange, Martin Sølvkjær og Edzard Domela

 

 

 

 


[1] Mandag Morgen 42, 4/12 2006, p. 24

[2] http://www.dansk-it.dk/upload/s%C3%B8ren.lauesen.notat_001.pdf. http://www.computerworld.dk/art/38237?cid=4&q=EPJ&sm=search&a=cid&i=4&o=0&pos=1 & http://www.computerworld.dk/art/38439?cid=4&q=EPJ&sm=search&a=cid&i=4&o=0&pos=1

[3] Longman, Phillip 2005 "The Best Care Anywhere":

http://www.washingtonmonthly.com/features/2005/0501.longman.html

[4] Waller, Douglas 2006 "How VA Hospitals Became The Best", Time magazine:

http://www.vistasoftware.org/presentations/HowVAHospitalsBecameTheBest_TIME090506.pdf

[5] Department of Veterans Affairs – VistA. Winner of Innovations in American Government Award – July 2006. Presented by the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government: http://www.innovations.va.gov/innovations/docs/InnovationsVistAInfoPackage.pdf

[6] Vista Software Alliance (VSA) "VistA Implementations" (ipb):

http://www.vistasoftware.org/presentations/VeHU_VSA_VistAImplementations_TRIFOLD_081606.pdf

[7] Fortune Magazine May 15, 2006

[8] Nøgletal: Department of Veterans Affais (VA): 26 mill veteraner. 5,3 mill patienter årligt og 180.000 ansatte (healthcare providers) heraf 14800 læger og 61000 sygeplejersker (Time magazine). Systemet processerede i 2004 689M dokumenter, 1,4B bestillinger (orders), 338M billeder (images), 863M Vital Sign Measurements og 670M medicin dispenseringer (Medication Administrations) (Turano, Augie 2006 "VistA Veterans Health Information System and Technology Architecture: http://www.vistasoftware.org/presentations/VistAIntroduction_080406.pdf) (Beron, Claudine D. 2004 "What is Vista": http://www.vistasoftware.org/presentations/VSA-What_Is_VistA_080406.pdf)

[9] VA Receives 2006 Innovations in Government Award, VA's sider: http://www1.va.gov/opa/pressrel/pressrelease.cfm?id=1152 & http://www.innovations.va.gov/innovations/docs/InnovationsVistAInfoPackage.pdf

[10] Udpluk af anmeldelser af systemet: "VA's integrated health information system, including its framework for using peformance measures to improve quality, is condidered one of the best in the nation." (Institute of Medicine Report: "Leadership by Example"). "The electronic Health Record in the Department of Veterans Affairs is the best in the United States, absolutely the best at large scale, and probably the best in the world." (John Glaser, Ph.D. Chief Information Officer Harvard HealthCare System). "Veterans' Hospitals hopitals used to be a word for second-rate care or worse. Now they're national leaders in efficiency and quality. What cures them? A large dose of technology" (Fortune Magazine May 15, 2006). "[VA has] adopted a culture of patient safety and quality that is pervasive...The centerpiece of that culture is VistA, the VA's much praised electronic medical-records system. VistA has also turned out to be a powerful force for quality control." (Business Week July 17, 2006).

[11] Adressen hvis man ønsker at downloade systemet er ftp://ftp.va.gov/VistA/

[12] VistA Monograph http://www.va.gov/vista_monograph/docs/vista_monograph2005_06.pdf

[13] Myndigheder og organisationer der benytter VistA udenfor USA: Mexico, Instituto Mexicano del Seguro Social (12 hospitaler), Helsinki Universitets Hospital (ikke offentlig), German Heart Insitute, Berlin, University of Wolfsburg, University Hospital of Kuopio, Finland, Ægypten, National Cancer Institute, Amerikansk Samoa., Lyndon Baines Johnson Tropical Medical Center, WHOs Collaborating Center on AIDS and sexually Transmittes Diseases, University of Nairoobi School of Medicine, Brasilien. Liste kan findes på http://www.hardhats.org/adopters/vista_adopters.html

[14] Hvordan systemet helt konkret kan implementeres, er der dannet erfaringer indenfor i Oklahoma. Her gennemførte Oklahomas Department of Veterans Affairs en implementering på syv hospitaler med 1500 sengepladser i 2005. Til sammenligning kan det nævnes at Danmarks største hospital, Rigshospitalet, har godt 1000 sengepladser Her forløb projektet planmæssigt, sluttede med luft i budgettet, havde den forventede løbende stigning i implementeringseffektiviteten, og dækkede de sidste 150 sengepladser på 6 uger (Shreeve, Scott 2006 "The VistA Success Story")

Erfaringer fra German Heart Institute: Hospital med speciale i Open Heart Sugery & Cordiology, som åbnede i 1985: I 2002 havde man ca 8100 indlæggelser og udførte 4557 open heart procedures og 2797 Cath procedures. i 2003 havde man knap 300.000 forkellige 'dokumenter' (prøvesvar, journalnotater, scanninger, operationsnotater etc.) vedr. patientforløb som skulle håndteres, og i den forbindelse valgte man at tage VistA i anvendelse. Systemet blev anskaffet, oversat, er driftet i eget regi, og man har foruden VistAs infrastrukturkerne (FileMan, TaskMan, Broker og HL-7) ibrugtaget moduler til laboratorie, Anatomic Pathology, Blood Bank og Record Tracking. VistA infrastrukturen består af et Client-server setup, med redundante HP Alpha servere der kører True64 UNIX og Caché, mens klienterne er windows pc'er, SUN Unix arbejdsstationer der kører SUN OS, få Apple computerer og få terminaler. I forhold til It infrastrukturen består netværket af ATM-backbone, Gigabit og fast-ethernet, mens serverne består af 26 Windows NT, 25 Unix og 1 MAC og endelig består klientdelen af 600 windows pc'er, 135 UNIX arbejdsstationer og 15 Apple computere. It-afdelingen består af 15 personer. (Marcus Werners Vista in Europe, præsentation på HISI Open Source Session, Dublin nov 12th, 2003)

[15] Bryde Andersen, Mads 2006 "Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse af open source software, 2. udkast"

[16] VistA Serviceleverandører: http://www.vistasoftware.org/resources/index.html

[17] http://www.oio.dk/software/videnscenter