Loading…
Tilbage

Digital Fuldmagt - en ”basal” fuldmagtsløsning


17-12-2020 17:34:57

Digital Fuldmagt omtales som en basal fuldmagtsløsning - men hvorfor og hvad betyder det?

Der findes en lang række forskelligartede behov inden for fuldmagtsområdet, og derfor blev der i første omgang valgt at etablere en fuldmagtsløsning, der fokuserer på basale behov, der går igen hos mange myndigheder. Med andre ord: fællesoffentlige behov. Selvom løsningen er bygget op omkring basale behov til en start, er der planer om løbende at udvikle løsninger på baggrund af de behov, der måtte vise sig.

Det basale består primært i to afgrænsninger:

 • Digital Fuldmagt integreres ikke med eksterne registre, som kunne bibringe viden om forældremyndighed, værgemål, betalingsstandsninger, konkurser etc. Hvis myndigheder har behov for sådanne oplysninger i relation til fuldmagter, skal de selv indhente dem.
 • Afgivelse af en fuldmagt skal ses som delegering, altså en afgivelse, af statiske rettigheder fra en borger til en repræsentant fx en pårørende (til en digital selvbetjeningsløsning). Begrebet statiske rettigheder forklares nedenfor, men overordnet set betyder det, at der er grænser for, hvor detaljeret og afgrænset fuldmagten kan blive. Eksempelvis kan man i løsningen godt give en pårørende fuldmagt til at se alle ens sager hos en offentlig myndighed, men ikke fuldmagt til én specifik sag identificeret ved et sagsnummer, da fuldmagtsløsningen ikke kender sagsnumrene hos myndighederne.

Statiske rettigheder versus komplekse rettigheder

Rettigheder kan ofte karakteriseres ud fra flg. tre aspekter:

a) Handlingen som må udføres – f.eks. adgang til at læse, skrive, slette, indberette, ansøge, klage osv.
b) Objektet som handlingen udføres på (dataudsnit) – f.eks. et CVR-nummer, et CPR-nummer, en sag, en skattemappe, en postfolder, en journal, en konto, en høring etc. Objekter er i sagens natur ofte løsningsspecifikke og dynamiske.
c) Parametre som nærmere afgrænser rettigheden f.eks. beløbsgrænse, dato etc.

Som eksempel kan nævnes rettigheden ”må overføre penge (handling) fra konto 12345678 (objekt) op til 20.000 kr. (parameter)” eller ”må bestille rejser (handling) for medarbejdere hørende til salgsafdelingen (objekt)”.

Ved parametriserede rettigheder forstås, at brugeren i fuldmagtsløsningen indtaster nogle parametre, der præciserer fuldmagten, som f.eks. beløbsgrænse eller sagsnummer. Brugeren kan evt. få hjælp til dette ved drop down bokse eller lignende. Ved dynamiske rettigheder forstås, at fuldmagtsløsningen via integration til myndighedsløsningen dynamisk henter de relevante objekter, som der kan gives fuldmagt til.

Hvis man medtager alle tre aspekter i en rettighedsmodel for en løsning, vil det både give mulighed for at udtrykke rettigheder meget præcist (og dermed også fuldmagter til en repræsentant) – men det vil på den anden side medføre stor kompleksitet i håndteringen. Derfor er mange løsninger baseret på en mere simpel model, hvor kun handlingen angives eksplicit og objektet enten er underforstået af sammenhængen eller kun angives på overordnet niveau som eksempelvis et CVR-nummer eller CPR-nummer. Sådanne rettigheder benævnes ofte for simple eller statiske rettigheder (modsat dynamiske rettigheder) og kan udtrykkes som rettighedsattributter (ofte benævnt simple claims) i en SAML billet. Altså den billet, som myndigheden modtager, når en bruger logger ind i deres selvbetjeningsløsning.

Som nævnt ovenfor kan Digital Fuldmagt i udgangspunktet kun håndtere statiske rettigheder, hvilke kan udtrykke fuldmagter som i nedenstående eksempler:

 • "Må se dokumenter i min skattemappe"
 • "Må indberette min indkomstskat"
 • "Må søge om boligstøtte på mine vegne"
 • "Må se mine dokumenter i Digital Post"
 • ”Må læse min e-journal”
 • "Må melde min flytning”
 • "Må indsende klage på mine vegne"
 • "Må tilmelde mig til studier i studieåret 2020/2021" osv.

Derimod kan Digital Fuldmagt på nuværende tidspunkt ikke håndtere mere komplekse og dynamiske rettigheder, som yderligere indsnævrer genstanden for fuldmagten:

 • "Må se mine dokumenter fra folderen mine regninger i digital post" (brugerdefineret mappe)
 • "Må tilgå min sag med sagsnumer 139839283" (dynamisk objekt hos myndighed)
 • "Må tilmelde mig til studiet Dansk Hovedfag som første prioritet og Samfundsfag som anden prioritet på Københavns Universitet i studieåret 2020/2021"

Bemærk, at nogle af ovenstående eksempler er fiktive og forudsætter, at de pågældende selvbetjeningsløsninger er tilsluttet Digital Fuldmagt.