Loading…
Tilbage

Miljøoplysninger data service


03-05-2010 14:37:26

REST web service der leverer information til Miljøoplysninger website.

Miljøoplysninger samler virksomheders grønne regnskaber samt oplysninger og informationer om virksomheders udledninger og affaldsmængder i Danmark. De 700 til 800 største og mest miljøtunge virksomheder i Danmark skal indberette deres PRTR-data i form af udledninger til vand og luft samt affaldsmængder. De skal tillige udarbejde et grønt regnskab.

Reglerne om, hvilke virksomheder, der skal lave grønt regnskab eller indberette udledninger, er bestemt af dansk lovgivning og EU-regler. Reglerne er indarbejdet i bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.

Virksomhedsbegrebet dækker bredt og rummer f.eks. også større landbrug (se listen over hvilke virksomhedsaktiviteter, som skal afgive miljøoplysninger her). Virksomhedernes miljøoplysninger kvalitetssikres af tilsynsmyndigheden eller anden kompetent myndighed eller organ.

Der findes over 150.000 virksomheder i Danmark. Det er således kun et lille udsnit af de danske virksomhedernes miljøoplysninger, der kan søges og downloades fra www3.mst.dk/miljoeoplysninger. Fokus er lagt på virksomheder med det største forureningspotentiale. De reguleres i de fleste tilfælde efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og kan findes på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen).

Oplysningerne på www3.mst.dk/miljoeoplysninger, er ikke udtømmende for virksomhedens miljøfohold. Danske regler lægger vægt på, at virksomheden angiver sine væsentligste udledninger, mens EU’s regelsæt medtager udledninger af 91 forskellige stoffer til vand og luft, når udledningen overstiger en bestemt tærskelværdi, samt affaldsmængder over en vis størrelse.

En lang række virksomheder er således ikke taget med på listen (f.eks. autoværksteder, renserier), og en række store og miljøtunge virksomheder har ikke angivet miljødata, fordi deres udledninger ligger under den værdi som skal rapporteres. Et samlet overblik over Danmarks udledninger af bestemte stoffer kan søges fra en række kilder, f.eks. DMU’s hjemmeside, Danmarks Miljøportal, Det Europæiske Miljøagentur, UNECE EMEP m.v. Disse kilder angiver ikke udledninger fra en enkelt virksomhed, men et samlet tal for samtlige punktkilder.

Filer og referencer

Titel Type
OIOREST XML webservice Ekstern reference