Loading…
Tilbage

Stedet som nøgle - Referencearkitektur for stedbestemt information (Høringsversion)


IT- og Telestyrelsen, Kort og Matrikelstyrelsen, KL, FOTdanmark, og Danmarks Miljøportal sender udkast til en fællesoffentlig referencearkitektur for stedbestemt information i høring.

Referencearkitektur skal fungere som det fælles pejlemærke for perioden frem til 2015 for offentlige forretningsområder og it-løsninger, der beskæftiger sig med stedbestemt information - både indenfor og udenfor geoverdenen.

Stedbestemt information er alle data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller et geografisk område. Ofte taler man også om geodata, der er data som kan stedfæstes. Med andre ord er stedbestemmelsen en egenskab ved informationen.

Referencearkitekturen er sendt i høring i november 2009 med henblik på en høringskonference den 4. december kl. 13-16 hos Kort og Matrikelstyrelsen.

Du kan også deltage i debatten her på digitaliser.dk. (Kommentarer til og med den 7. december klokken 12.00 vil indgå i arbejdet med den endelige version 1.0.)

Du er ligeledes velkommen til at indsende et skriftligt høringsvar direkte til IT- og Telestyrelsen. Skriftlige høringssvar sendes til kir@itst.dk senest mandag den 7. december 2009 kl. 12.00.

Om referencearkitekturen
Referencearkitekturens formål er, at skabe en arkitekturmæssig ramme for hvordan man skal indrette løsninger, så de kan tale sammen og udveksle data via services, og hvor netop stedbestemt information er en central del af de data, der udveksles.

Referencearkitekturen skal understøtte visionen om et fællesoffentligt administrationsgrundlag, hvor det er nemt løbende at ajourføre og anvende stedbestemt information på tværs af myndigheder.

Referencearkitekturens hovedanbefaling, at systemer i fremtiden skal deles om stedbestemmelse af information som fx en byggesag via reference til fælles stedbestemte objekter som fx et adressepunkt eller en polygon der beskriver en matrikel eller en bygning. Referencen skal have form af en unik nøgle knyttet til fælles stedbestemte objekter, der lever op en række principper og som dermed kan fungere som fælles referencedata. Ved at referere til sådanne fælles, kvalificerede referencedata kan forskellig forreetningsinformation kobles entydigt til hinanden.

Den vigtigste konsekvens er samlet set, at en række løsninger i fremtiden skal indrettes, så der sker et skift fra tæt kobling af de stedbestemmende data om forretningsobjekter (deres geoegenskaber) til løs kobling via referencer  til fælles geografiske objekter, som skal kunne deles på tværs af systemer og myndigheder.

Referencearkitekturen er et initiativ i regi af Servicefællesskabet for Geodata og udarbejdet i et samarbejde mellem KMS, KL, FOTdanmark, Danmarks Miljøportal samt IT- og Telestyrelsen, der er projektleder på opgaven.

 

Filer og referencer

Titel Type
Referencearkitektur for stedbestemt information_Høringsudkast_nov-2009.pdf pdf