Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

ODIS – Værktøjet der sikrer sammenhæng


Beskrivelse af idéen

Offentlige data er relevante for alle borgere og virksomheder og barrieren for at anvende dataservices skal derfor reduceres, således at det i så begrænset omfang som muligt, kræver større it-kundskaber at opbygge digitale tjenester og mashups baseret på offentlige data.

Formålet med produktet er at opbygge et intuitivt borgervendt værktøj, der letter sammenstillingen af offentlige data og identifikationen af digitale tjenester og mashups, der allerede er udarbejdet. Det bemærkes, at værktøjet vil henvende sig til data generelt, hvorfor privatejede data, digitale tjenester og mashups også kan indgå i løsningen.

Kort om DanNet

Værktøjets datakilde og fundamentet er DanNet.

DanNet er et forsknings- og udviklingsprojekt hvor alle danske ord og interne relationer vil være repræsenteret på en standardiseret måde, der er anvendelig for IT-systemer. Gennem Dannet-basen kan et IT-system f.eks. ”forstå” at mennesker kan tænke og tale i modsætning til døde ting, og at kager og brød bages i modsætning til supper der koges. Viden om koncepter kan sammensættes dynamisk ved at konsultere Dannet. F.eks. kan maskiner udlede, at småkager er en slags kager og derfor også bages.

De enkelte betydninger forbindes med hinanden ved at definere de semantiske relationer der hersker mellem dem, fx over- og underbegreber (fx kop — tekop), del-helhed (fx hank — kop) og funktionsrelationer (fx beholder — indeholde).

 

 

DanNet indeholder i dag ca. 50.000 begreber

I bunden af DanNet ligger den åbne standard Web Ontology Language (OWL)

DanNet er frigivet i version 1.1 under Open Source licens.

Værktøjet

I værktøjet kan offentlige data relateres til de begreber i DanNet, der fyldestgørende beskriver disse data. Forståelsen af de offentlige data gøres derved tilgængelig for IT-systemer, hvorved det bliver muligt, at få løsningen til at foreslå kombinationsmuligheder af data, der giver mening. Derved gøres det lettere for ikke it-kyndige borgere at finde mulige kombinationer af data til deres behov

Værktøjet kan, på baggrund af relationerne defineret i DanNet, kombinere offentlige data, der ikke er nøjagtig identiske. Værktøjet kan derfor fungere som et mellemled, der bygger bro mellem to begreber og sikre at disse kan kombineres, selv om de ikke på forhånd er designet til at kunne kombineres. Derved gøres det lettere for ikke it-kyndige borgere at kombinere data, da det ikke kræver indgående it-kendskab at udligne forskellen mellem offentlige data.

De Digitale Services og Mashups der bliver dannet på baggrund af offentlige data, kan også relateres til DanNets begreber. Det vil derfor være muligt for vøkrtøjet at give kvalificeret information om hvilke relevante tjenester, der vil være tilgængelig for den enkelte borger. Er man f.eks. interesseret i en kageservice, kan værktøjet fortælle, at der ikke eksisterer en service relateret til kager, men der findes en bageservice. Derved gøres det lettere for ikke it-kyndige borgere at finde dataservices, der kan opfylde deres behov.

Værktøjet vil også kunne forestå selve sammenstillingen af data, så ikke it-kyndige borgere med få klik kan kombinere data til deres brug.

Social vedligeholdelse af indhold

I værktøjet vil alle kunne relatere offentlige data, digitale services og Mashups til begreberne i DanNet. Det betyder, at det ikke kun er en opgave for den offentlige myndighed at relatere dets data til begreberne, alle vil i fællesskab vedligeholde og udbygge indholdet af løsningen. Der vil ikke være en decideret kvalitetskontrol af relationerne, men er der nogle, der saboterer løsningen gennem useriøse relationer, kan en redaktør rette op på indholdet.

Det er frivilligt, om man ønsker at registrere data i værktøjet, men det er forventningen, at værktøjet vil give borgeren så store fordele, at det vil være oplagt for den offentlige myndighed, at anvende værktøjet, således, at så mange borgere som muligt kan få glæde af myndighedens data. Ellers vil den sociale vedligeholdelse sikre en vis volume.

DanNet-projektet vil fortsætte vedligeholdelsen og udbygningen af DanNet-ordnettet og da dette kræver ekspertviden, vil der ikke være en social vedligeholdelse af DanNet

Brugergrænsefladen

Brugergrænsefladen opbygges, så den ikke it-kyndige borger kan benytte løsningen og let kan finde og sammenstille data og services, der tilfredsstiller borgerens individuelle behov.

En fundamental forudsætning for værktøjet er, at borgeren i brugergrænsefladen vil have mulighed for at kommunikere med dagligdags begreber, da DanNet vil kunne fortolke betydningen og relatere det med De Offentlige Data, De Digitale Services eller MashUps, der er relateret til nærliggende begreber i forhold til borgerens indtastning.

Infrastrukturen

Infrastrukturen vil være cloudbaseret, således at infrastruktur-omkostningerne kan variere i forhold til behovet.

Værktøjet baseres på velafprøvede internet-standarder og Dannet, som er klar til produktionsbrug.

Værktøjet vil stille webservice til rådighed, således at det er muligt at integrere opdateringen af værktøjet og konsultationen af værktøjet med andre IT-systemer

Projektdeltagere

Projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med DanNet.

Der vil, hvor det er relevant, blive anvendt ressourcer fra andre relevante institutter på Københavns Universitet.

Projektleder vil være Henrik Hvid Jensen.

·         Forfatter til Service Orienteret Arkitektur – Integrations som konkurrenceparameter

·         Blogger på Version2 om SOA, Web 2.0, Offentlige dataservices, Cloud computing og Web 3.0

·         Projektchef hos Devoteam Consulting

Medier

Løsningen vil være baseret på åbne internetstandarder og vil derfor være tilgængelig på alle internetbaserede medier

Internationale perspektiver

DanNet er opbygget på den åbne OWL standard på tilsvarende måde som andre internationale Wordnet (F.eks. Princeton WordNet og EuroWordNet). Værktøjet bliver derfor opbygget, så den kan anvendes internationalt uden anden tilpasning end sproget.

Værktøjet kan derfor også fungere som mellemled mellem f.eks. offentlige data i EU, og gøre det lettere for borgere i EU at sammenstille data på tværs af landegrænser og sprogbarriere.

Fremtidige perspektiver

Web 3.0 ideerne bygger i høj grad på udnyttelse af OWL-standarden til at gøre IT-systemerne bedre i stand til at præsentere relevant data og funktioner for brugerne. Værktøjet vil derfor være i overensstemmelse med den langsigtede udvikling af internettet og vil samtidig være en løsning, der giver værdi for borgeren og myndigheden i dag.

Opsummering

Værktøjet vil på en intuitiv måde hjælpe borgeren med at finde og sammenstille offentlige data og services. Værktøjet kræver ikke megen it-kundskab, da borgeren vil kunne anvende almindelige begreber og løsningen vil hjælpe borgeren med at finde de rette data og services, samt foretage selve kombinationen.

Værktøjet vil forøge demokratiseringen af offentlige data og borgere stilles med værktøjet mere lige uafhængig af deres uddannelses- og vidensniveau

Løsningen udvider DanNet og er et godt eksempel på, hvordan resultatet fra et forsknings- og udviklingsprojekt kan anvendes til gavn for hele det danske samfund og forhåbentlig give et kommercielt afkast. 

Forretningsmodellen for løsningen er endnu ikke endeligt afklaret. Men da løsningen fungerer som et værditilførende mellemled, vil der være mulighed for en kommercialisering af løsningen.