Loading…
Tilbage

[info] Konkurrenceregler


05-10-2009 14:11:43

 Generelt

Konkurrencereglerne er baseret på de gældende regler for tilskudsadministration, men afviger dog på enkelte punkter på grund af forskelle mellem konkurrenceformen og den almindelige procedure for tildeling af tilskud.  

Deltagelse

 1. Konkurrencen foregår i to faser: En åben idéfase, som foregår på Digitaliser.dk, og en lukket projektansøgningsfase. Kun korrekt indsendte og fyldestgørende bidrag til den åbne idéfase kan deltage i den lukkede projektansøgningsfase.
 2. For at deltage i konkurrencen skal mindst én ”indsender” pr. konkurrencebidrag være registreret bruger på Digitaliser.dk og medlem af gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil.
 3. Konkurrencen er åben for alle privatpersoner og virksomheder/organisationer med undtagelse af medlemmer af dommerpanelet og de virksomheder/organisationer, de repræsenterer. Offentlige myndigheder og institutioner kan ikke deltage. Alle deltagere skal være fyldt 18 år.
 4. Holdbidrag fra grupper af privatpersoner eller virksomheder/organisationer er velkomne. I projektansøgningen skal samtlige deltagere (enten samtlige privatpersoner eller samtlige virksomheder/organisationer) anføres som ”indsendere”.
 5. Deltagere kan i løbet af den åbne idéfase indgå samarbejde med en eller flere andre privatpersoner eller virksomheder/organisationer om en idé, som i så fald betragtes som et holdbidrag. 

Konkurrencebidrag

 1. Alle konkurrencebidrag skal vedrøre en idé til en digital tjeneste baseret på offentlige data. Tjenesten må ikke benytte persondata eller sikkerhedsbelagte data. Den digitale tjeneste skal endvidere være en løsning, som skaber brugsværdi eller forretningsværdi for danske brugere eller for en dansk virksomhed eller organisation, og som implementeres i Danmark.
 2. Hvert konkurrencebidrag skal bestå af en korrekt indsendt og fyldestgørende beskrivelse til idéfasen af en idé til en digital tjeneste baseret på offentlige data og en korrekt indsendt og fyldestgørende projektansøgning, som mere detaljeret beskriver den digitale tjeneste, til projektansøgningsfasen. I deltagervejledningen beskrives, hvad der betragtes som ”korrekt indsendt” og ”fyldestgørende” for både idéfasen og projektansøgningsfasen.
 3. I løbet af den åbne idéfase og ved overgangen mellem de to faser kan deltagerne videreudvikle deres idé, dog skal der være en tydelig sammenhæng mellem beskrivelsen af en idé i den åbne idéfase og i den efterfølgende detaljerede projektansøgning.
 4. Den åbne idéfase slutter ved deadline søndag den 15. november 2009 ved midnat. Ændringer herefter vil ikke blive taget i betragtning. Alle korrekt indsendte og fyldestgørende idéer ved deadline vil modtage et unikt deltagernummer, som giver adgang til projektansøgningsfasen. 
 5. Projektansøgning skal indsendes samlet inden deadline torsdag den 31. december 2009 ved midnat.
 6. Konkurrencebidrag vil primært blive bedømt på den indsendte projektansøgning i forhold til bedømmelseskriterierne, men de 5 idéer fra den åbne idéfase, som har fået højest "rating" af andre brugere, vil få en ekstra fordel i bedømmelsen af deres projektansøgning. Læs mere om dette i bedømmelseskriterierne.
 7. Hvis der er væsentlige sammenfald mellem indholdet af to eller flere idéer, vil den idé, som beskrev det aktuelle idéindhold først på www.digitaliser.dk, blive betragtet som den originale idé, og de øvrige idéer med lignende indhold vil ikke kunne deltage i projektansøgningsfasen. Opstår sammenfald først i projektansøgningsfasen, vil en idé, som beskrev det aktuelle indhold allerede i den åbne idéfase, blive bedømt som mere original på det aktuelle område.    

Ejerskab og rettigheder

 1. Indsendt materiale returneres ikke, og deltagerne opfordres til selv at beholde en kopi af alt materiale.
 2. Konkurrencedeltagerne beholder deres ophavsret til alt indsendt materiale, men ved indsendelse får IT- og Telestyrelsen og Videnskabsministeriet globale, royalty-frie og evige publiceringsrettigheder til alt materiale fra den åbne idéfase og til projektresuméer fra den lukkede projektansøgningsfase.
 3. Når kommentarer og forslag føjes til en publiceret idé i den åbne idéfase, betragtes de som rettighedsmæssigt overgivet til indsenderen af idéen.
 4. Deltagerne alene vil have rettighederne til udviklede løsninger på baggrund af deres egne idéer.
 5. Rettigheder i forhold til anvendte data følger de gældende regler for anvendelse af de aktuelle data. 

Bedømmelse og offentliggørelse

 1. Konkurrencebidrag bedømmes af dommerpanelet på baggrund af et sæt offentliggjorte vægtede bedømmelseskriterier. De enkelte dommere vurderer uafhængigt af hinanden samtlige korrekt indsendte og fuldstændige projektansøgninger og udvælger derefter i fællesskab vinderne. Dommerpanelets beslutning er definitiv og kan ikke omgøres, medmindre beslutningen beror på en fejl eller ikke er truffet i overensstemmelse med de gældende regler.
 2. Der udvælges 3 vinderprojekter, og vinderne offentliggøres på Offentlige Data I Spil-konferencen torsdag den 4. februar 2010.
 3. Dommerne begrunder udvælgelsen af de 3 vindere, men begrundelser gives ikke til de deltagere, som ikke udvælges som vindere.
 4. Offentlige Data I Spil-konferencen skal vinderne præsentere deres vinderprojekt på en konferencestand. Vinderne skal selv som minimum udarbejde indhold til en roll-up-plakat, som beskriver deres vinderprojektidé. IT- og Telestyrelsen betaler for tryk og levering af roll-up-plakaten. Vinderne opfordres også til at udarbejde en kort præsentation, som kan vises på en computer på standen.
 5. Vinderne skal være indstillet på at lade sig interviewe og fotografere af en eller flere af IT- og Telestyrelsens og Videnskabsministeriets mediepartnere i forbindelse med offentliggørelsen.  

Præmiering

 1. Vinderprojekterne præmieres med økonomisk støtte til realisering i form af tilskudsmidler. Hvert vinderprojekt kan maksimalt modtage 100.000 kr. i tilskudsmidler. Vinderprojekterne modtager et skriftligt tilsagn om tilskud med information om betingelser for tilskud.
 2. Tilskudsmidler udbetales bagudrettet ved dokumentation af faktiske udgifter til ekstern konsulentbistand, egen arbejdsløn (særlig sats), it-udgifter, frikøb af data for en periode, tekniske driftsudgifter i op til 6 måneder eller, i et vist omfang, udgifter til præsentation af projektet. Deltagerne modtager nærmere information om tilskudsberettigede udgifter, krav til dokumentation og om udbetaling af tilskud ved overgangen til projektansøgningsfasen.
 3. Udvælgelse som vinder og tilsagn om tilskudsmidler udgør ingen garanti for, at vinderne kan få adgang til at anvende de nødvendige datasæt, og kan heller ikke betragtes som tilsagn om teknisk, praktisk eller anden bistand til realisering af projektet fra IT- og Telestyrelsens eller Videnskabsministeriets side.  

Projektforløb og udbetaling af tilskud

 1. IT- og Telestyrelsen har mulighed for at foretage faglig opfølgning på fremdriften i projektet for at sikre, at betingelserne for tilskuddet er overholdt. Opfølgning kan også omfatte, at IT- og Telestyrelsen anmoder om dokumentation for økonomi og aktivitetsudviklingen i forhold til ansøgningen. Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet, skal tilskudsmodtager omgående give besked om det til IT- og Telestyrelsen.
 2. Realisering af vinderprojekterne skal være gennemført senest 31. oktober 2010.
 3. Misligholdelse af ovenstående vil kunne medføre bortfald af tilsagn om støtte eller krav om tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte. 

Ansvar og ændringer

 1. IT- og Telestyrelsen og Videnskabsministeriet er ikke ansvarlige for fejlagtigt eller ukorrekt indsendte eller ufuldstændigt udarbejdede konkurrencebidrag.
 2. IT- og Telestyrelsen og Videnskabsministeriet forbeholder sig retten til at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen, hvis konkurrencen ikke kan gennemføres som beskrevet. Enhver ændring i forholdene vil blive annonceret på www.digitaliser.dk i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil. 
Profilbillede

Skal der afregnes moms af de kr. 100.000 vi ODIS-vinderne fik?

Tine Müller

Hvis ja, så er det jo kun kr. 75.000 vi kan købe hjælp for.

De programmører o.lign. vi ansætter beregner jo moms på deres fakturaer. Men altså svarer IT&T moms af de tilskudsmidler som har betalt vores præmier/støtte eller?

Måske et meget dumt spørgsmål, men jeg er jo ikke regnskabskyndig og har ikke kunnet finde noget om dette i materialet til denne konkurrence eller er det nævnt?

 

 

Kære Tine Du kan som privatperson købe eksperthjælp og få udgiften refunderet for et beløb op til 100.000 inklusiv moms. 

Ydelser      80.000   konsulenthonorar
Moms         20.000   moms på konsulentydelsen
Ialt         100.000  din udgift som refunderes af os 

Havde du derimod været en virksomhed, ville du kunne få udgifter refunderet for et beløb op til 100.000 eksklusiv moms. 

/Cathrine

ændret af Cathrine Lippert (02.09.2010)
Profilbillede

Præcisering om tilskud til løn

Cathrine Lippert

Vi har opdateret konkurrencereglerne med en præcisering af, hvad tilskudsmidlerne/præmien kan anvendes til med hensyn til arbejdsløn:

Tilskud kan gives til vinderens egen arbejdsløn efter en særlig sats, dvs. en vinder kan bruge en del af "præmien" til at honorere sin egen arbejdsindsats. Det er en forudsætning for at få tilskud til egen arbejdsløn, at der i projektansøgningen er budgetteret med en egen arbejdsindsats,  og at det faktiske tidsforbrug, der ønskes tilskud til, i rimelig grad korresponderer med det budgetterede.

Vær opmærksom på, at tilskud til egen arbejdsløn er skattepligtigt.

Ved overgangen til projektansøgningsfasen vil alle deltagere modtage nærmere information om tilskudsberettigede udgifter, krav til dokumentation og om udbetaling af tilskud.

Cool, det lyder som en god løsning.

Ved overgangen til projektansøgningsfasen vil alle deltagere modtage nærmere information om tilskudsberettigede udgifter, krav til dokumentation og om udbetaling af tilskud.

Mener IKKE at jeg har modtaget sådan en information. Skulle det ha' været pr. mail eller?

Profilbillede

Konsulentbistand fra en selv

Michael Friis

Ang. udbetaling af tilskudsmidler kan "udgifter til ekstern konsulentbistand" dækkes af præmien. Kan det også være konsulentbistand købt af personerne der driver projektet? Eller er det forbudt at udbetale løn til sig selv for en del af præmien? (Hvis det er tilfældet, synes jeg det er en bug i reglerne).

Vil bare sige at jeg er fuldstændig enig med dig.

Jeg er også enig !