Loading…
Tilbage

Bilag 57: Videnskabsministerens udspil til konklusionspapir - møde med it-ordførerne, 25. november 2009


03-03-2014 15:27:16

Videnskabsministerens udspil til konklusionspapir - møde med it-ordførerne, 25. november 2009

  1. I medfør af folketingsbeslutning B103 (samling 2005/06) skal regeringen sikre, "at det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder." Kravet om brug af åbne standarder gælder ved nyindkøb og ved større opdateringer og skal være udgiftsneutralt for den offentlige sektor.
  2. For at sikre øget konkurrence på markedet for kontorsoftware - og integration til administrative systemer - er det væsentligt, at de fremtidige dokumentstandarder er åbne (jf. konklusionspapiret fra juni 2007) og modne (jf. ekspertudvalget om åbne standarders udtalelse af 5/10 2009).
  3. Videnskabsministeren og it-ordførerne tager til efterretning, at ekspertudvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt vælges én offentlig standard for redigerbare dokumentformater, da ingen af de nuværende ODF- eller OOXML-versioner opfylder de opstillede modenhedskriterier. Det fremgår dog af ekspertudvalgets samlede arbejde, at både ODF (OASIS), ODF (ISO), OOXML (ISO) og OOXML (ECMA) er åbne standarder.

Nye krav til åbne obligatoriske standarder for dokumentformater

For at fremme anvendelsen af software baseret på åbne standarder i det offentlige og for særligt at fremme konkurrencen på kontorsoftware gøres følgende:

  1. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at PDF/A-1 fra 2010 er ny åben, obligatorisk standard, når myndigheder sender dokumenter til borgere og virksomheder, der skal læses og ikke videreredigeres. Det samme gælder, når myndigheder publicerer dokumenter, der skal læses og ikke videreredigeres, på deres hjemmesider. Kravet indføres for at sikre, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af bestemte kontorpakker i deres kommunikation med det offentlige.
  2. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at offentlige myndigheder fra 2011 ved nyindkøb og ved større opdateringer af systemer skal sikre, at systemerne understøtter, at der udveksles dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret af den modtagende myndighed, i åbne, ISO-godkendte formater. Det vil sige enten ISO ODF IS26300 (eller en senere ISO-godkendt version) eller ISO OOXML 29500 (eller en senere godkendt ISO-version). Det samme gælder, når myndigheder sender dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret, til borgere og virksomheder, samt når myndigheder publicerer dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret, på deres hjemmesider. Kravet indføres for at fremme konkurrencen ved at pege på åbne standarder, som er godkendt af ISO.
  3. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at myndigheder fra 2011 skal kunne modtage alle gængse formater med stor udbredelse inden for anvendelsesområdet(1), forudsat at det ikke giver det offentlige en urimelig stor konverteringsbyrde. Kravet indføres for, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af en bestemt kontorpakke, når de skriver til det offentlige.
  4. It-ordførerne konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt kan træffes beslutning om valg af dokumentformater, men at der opstilles en række forudsætninger for beslutningen:

a. Videnskabsministeren afholder i 2010 en international konference om åbne standarder med deltagelse af en bred kreds af internationale interessenter på området. Erfaringer fra blandt andet Norge, Belgien, Holland og Frankrig inddrages. Konferencen har til formål at skabe et samlet billede af erfaringer med anvendelse og implementering af åbne standarder og at dele disse erfaringer.b. Det videncenter for open source og åbne standarder, som blev etableret ved UMTS- forhandlingerne i 2009, indsamler og konsoliderer de internationale erfaringer på området med henblik på at kunne give en foreløbig status i sommeren 2010. Statussen kan indgå i arbejdet med at afholde den internationale konference.c. Videncenteret for open source og åbne standarder foranstalter i 2010 en uafhængig og hurtig evaluering af Microsofts implementering af ISO OOXML-standarden. Microsoft har annonceret, at standarden kommer i den næste udgave af Microsoft Office (Office 2010) i foråret 2010.d. Der tages kontakt til en række kommuner med henblik på at indhente kommunale erfaringer og eventuelt lave forsøg med brug af åbne standarder og open source-programmer. Deltagelsen er frivillig. Erfaringsopsamlingen forelægges videnskabsministeren og it-ordførerne ultimo 2010.e. Videnskabsministeren genindkalder primo 2011 ekspertudvalget om åbne standarder med henblik på, at udvalget afgiver deres vurdering af ISO ODF og ISO OOXML's modenhed, så vurderingen kan indgå i regeringens it- og telepolitiske redegørelse, der forelægges for Folketinget i foråret 2011.

Ovenstående krav afløser de eksisterende krav om, at myndigheder skal kunne modtage dokumenter i ODF og OOXML og understøtte enten ODF eller OOXML.

Kravene gælder offentlige myndigheder(2) ved nyindkøb af systemer og større opdateringer af eksisterende systemer(3).

(1) Ved "gængse formater med stor udbredelse inden for et anvendelsesområde" forstås formater, som myndighederne jævnligt støder på inden for et givet område.

(2) "Myndigheder" forstås her som departementer og styrelser mv. Regeringen vil søge tilslutning til, at kravene også gælder kommunale rådhuse og regionshuse.

(3) Det vil sige, at myndigheder skal efterspørge systemer, der lever op til nedenstående, jf. dog også følg eller forklar-princippet.