Loading…
Tilbage

Bilag 56: Notat om internationale erfaringer - 23. november 2009


03-03-2014 15:26:11

Beslutning om ODF i andre lande

Flere europæiske lande har ligesom Danmark drøftet åbne standarder for dokumentformater. Holland, Belgien og Norge har valgt at pege på Open Document Format (ODF) som obligatorisk dokumentformat for dokumenter, der skal videreredigeres.

Som det fremgår af nedenstående, er den norske beslutning om understøttelse af ODF endnu ikke implementeret, mens de hollandske og belgiske beslutninger kun har været implementeret i omkring et år. Det har således ikke været muligt at finde en egentlig evaluering eller erfaringsopsamling fra disse landes kortvarige erfaring med ODF som obligatorisk standard for dokumentformater.

Nedenfor findes en oversigt over de tre landes beslutninger vedrørende ODF.

Norge

Norge har besluttet, at det offentlige fra l . januar 2011 skal anvende ODF 1.1 (Oasis, februar 2007) ved udveksling af dokumenter til brug for videreredigering hos borgere/virksomheder.

Da ODF ikke er så udbredt, anbefales det dog samtidig, at ODF-dokumentet også vedhæftes i et eller flere "tillægsformater" for at sikre tilgængelighed. Disse tillægsformater defineres ikke nærmere. Det vil i praksis sige, at ethvert dokumentformat kan anvendes, så længe dokumentet samtidig også fremsendes i ODF.

Ved modtagelse af vedhæftede tekstdokumenter i e-mails fra borgere/virksomheder til den offentlige sektor, bør det offentlige som minimum kunne håndtere følgende standarder:

  • PDF, alle versioner
  • ODF, alle versioner

For både redigerbare- og ikke-redigerbare dokumenter bør den offentlige sektor også kunne modtage alle andre gængse formater med stor udbredelse inden for anvendelsesområdet, såfremt dette ikke giver den offentlige myndighed en urimeligt stor konverteringsbyrde.

OOXML indgår ikke i det norske referencekatalog, men er nævnt som værende under observation. Norge har således ikke fravalgt OOXML, men har endnu ikke taget endelig stilling til, om det skal indgå i kataloget på linje med ODF.

Holland

Holland har besluttet, at myndighederne fra den 1. april 2008 skal understøtte ODF på linje med formater, der bruges i dag, såsom DOC og PDF. Man skal kunne læse, skrive og udveksle i dette format på linje med de øvrige formater. Den regionale forvaltning har siden december 2008 ligeledes været omfattet af beslutningen.

I Holland er der således ikke valgt et eksklusivt format, men derimod flere sideløbende formater, som sammen skal sikre maksimal valgfrihed for borgere,virksomheder og myndigheder.

Når en myndighed i Holland ønsker en standard godkendt til udveksling af dokumenter, skal dette indstilles til Forum Standaardisatie, hvorefter standarden bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Åbenhed
  2. Anvendelighed (modenhed, funktionalitet, konkurrencedygtige standarder)
  3. Potentiale
  4. Indvirkning

Disse kriterier lægger sig indholdsmæssigt meget op ad de kriterier, som det danske ekspertudvalg for åbne standarder fastsatte for modenhed i deres udtalelse af 5. oktober 2009.

OOXML indgår ikke på den hollandske liste over standarder, der skal understøttes. Dette skyldes, at der endnu ikke er nogen offentlig myndighed, der har bedt om at få OOXML med på listen.

Da den hollandske beslutning indfører ODF som et af flere formater, pålægger beslutningen ikke de offentlige myndigheder at benytte ODF til al kommunikation.

Der er i den hollandske handlingsplan fra 2007 (The Netherlands in Open Connection) indskrevet en målsætning om, at alle dokumenter, som udveksles af offentlige myndigheder i 2015, udelukkende skal være baseret på åbne standarder.

Belgien

Belgiens føderale regering vedtog den 23. juni 2006 en principbeslutning om, at ODF skal være standard for oprettelse og udveksling af kontordokumenter såsom tekstbehandling, regneark og præsentationer inden for den statslige forvaltning, så snart ODF er endeligt godkendt af ISO.

Dette har udmøntet sig i en implementering i to trin:

  • Fra september 2007 har de statslige myndigheder skullet kunne modtage ODF.
  • Fra september 2008 har dokumentudvekslingen mellem statslige myndigheder skullet baseres på ODF, når der gælder udveksling af dokumenter til brug for videreredigering hos modtageren.

Den belgiske beslutning om anvendelse af ODF udelukker ikke brug af andre formater til for eksempel kommunikation med borgere og virksomheder samt internt i de enkelte statslige administrationer.

Frankrig

I Frankrig er det besluttet at anbefale ISO-godkendte dokumentformater baseret på XML til udveksling af dokumenter til videre redigering.

Der peges på to dokumentformater, som understøtter denne anbefaling - ODF og OOXML. Begge disse formater er under observation.

Der er således ikke truffet beslutning i Frankrig om obligatoriske standarder for dokumentformater.

PDF er anbefalet til udveksling af dokumenter, der ikke skal videreredigeres