Loading…
Tilbage

Bilag 52a (Bilag til høringsbrev - Finansministeriet) - Fælles forståelse mellem videnskabsministeren og it-ordførerne af åbne standarder på dokumentområdet


03-03-2014 15:22:08

Fælles forståelse mellem videnskabsministeren og it-ordførerne af åbne standarder på dokumentområdet

  1. I medfør af folketingsbeslutning B103 (samling 2005/06) skal regeringen sikre, "at det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder." Kravet om brug af åbne standarder gælder ved nyindkøb af større opdateringer og skal være udgiftsneutralt for den offentlige sektor.
  2. For at sikre øget konkurrence på markedet for kontorsoftware og integration til administrative systemer er det væsentligt, at de fremtidige dokumentstandarder er åbne (jf. konklusionspapiret fra juni 2007) og modne (jf. ekspertudvalgets udtalelse af 5/10 2009).
  3. Videnskabsministeren og it-ordførerne tager til efterretning, at ekspertudvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt vælges én offentlig standard for redigerbare dokumentformater, da ingen af de nuværende ODF- eller OOXML-versioner opfylder de opstillede modenhedskriterier. Det fremgår dog af Ekspertudvalgets samlede arbejde, at både ODF (OASIS), ODF (ISO), OOXML (ISO) og OOXML (ECMA) er åbne standarder.

Nye krav til åbne obligatoriske standarder for dokumentformater

For at fremme anvendelsen af software baseret på åbne standarder i det offentlige og for særligt at fremme konkurrencen på kontorsoftware gøres følgende:

  1. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at PDF/A-1 fra 2010 er ny åben, obligatorisk standard, når myndigheder sender dokumenter til borgere og virksomheder, der skal læses og ikke videreredigeres. Det samme gælder, når myndigheder publicerer dokumenter, der skal læses og ikke videreredigeres, på deres hjemmesider. Kravet indføres for at sikre, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af bestemte kontorpakker i deres kommunikation med det offentlige.
  2. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at offentlige myndigheder fra 2011 ved nyindkøb og ved større opdateringer af systemer skal sikre, at systemerne understøtter, at der udveksles dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret af den modtagende myndighed, i åbne, ISO-godkendte formater. Det vil sige enten ISO ODF IS26300 (eller en senere ISO-godkendt version) eller OOXML i ISO 29500 (eller en senere godkendt ISO-version). Det samme gælder, når myndigheder sender dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret, til borgere og virksomheder, samt når myndigheder publicerer dokumenter, der er beregnet til at blive videreredigeret, på deres hjemmesider. Kravet indføres for at fremme konkurrencen ved at pege på åbne standarder, som er godkendt af ISO.
  3. It-ordførerne noterer sig, at videnskabsministeren søger tilslutning til, at myndigheder fra 2011 skal kunne modtage alle gængse formater med stor udbredelse inden for anvendelsesområdet(1), forudsat at det ikke giver det offentlige en urimelig stor konverteringsbyrde. Kravet indføres for, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af en bestemt kontorpakke, når de skriver til det offentlige.

Ovenstående krav afløser de eksisterende krav om, at myndigheder skal kunne modtage dokumenter i ODF og OOXML og understøtte enten ODF eller OOXML.

Kravene gælder offentlige myndigheder(2) ved nyindkøb af systemer og større opdateringer af eksisterende systemer(3).

Yderligere punkter

  1. Brugen af åbne standarder ligger højt på dagsordenen i mange lande. Der foreligger dog ikke et samlet billede af de internationale erfaringer med anvendelse og implementering af åbne standarder. Videnskabsministeren vil derfor i 2010 afholde en international konference om åbne standarder med deltagelse af internationale eksperter og politikere. Konferencen har til formål at samle og dele de internationale erfaringer på området.
  2. Med henblik på at følge den løbende udvikling i de åbne standarder for dokumentformaters modenhed og for på den baggrund at kunne træffe valg om standarderne fremover gives en kort årlig status for udviklingen i de åbne standarder. Statussen gives i den årlige it- og telepolitiske redegørelse i marts måned. Videnskabsministeren vil med udgangspunkt i statussen mindst en gang årligt inden udgangen af oktober drøfte med it-ordførerne, om ovenstående beslutninger bør revideres

(1) Ved "gængse formater med stor udbredelse inden for et anvendelsesområde" forstås formater, som myndighederne jævnligt støder på inden for et givet område.

(2) "Myndigheder" forstås her som departementer og styrelser mv. Regeringen vil søge tilslutning til, at kravene også gælder kommunale rådhuse og regionshuse.

(3) Det vil sige, at myndigheder skal efterspørge systemer, der lever op til nedenstående, jf. dog også følg eller forklar-princippet.