Loading…
Tilbage

Bilag 11 – Konkurrencestyrelsens høringssvar til rapporten ”Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige”


28-02-2014 11:46:39

30. marts 2007:

Softwarestandarder og netværkseffekter

IT- og Telestyrelsen (ITST) har - i forbindelse med høringen af rapporten ”Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige” - anmodet Konkurrencestyrelsen om særskilt at kommentere betydningen af softwarestandarder og netværkseffekter.

Konkurrencestyrelsen har i sin Konkurrenceredegørelse 2000¹ og Konkurrenceredegørelse 2005² behandlet spørgsmålet om tekniske standarder og netværk. Konkurrencestyrelsen kan fortsat henholde sig til disse to undersøgelser, jf. nedenfor.

Konkurrencestyrelsen finder således, at standardisering og åbne tekniske standarder kan være et generelt, enkelt og effektivt middel til at øge konkurrencen på netværksområder, hvor der er begrænset konkurrence om mindst en af de varer eller ydelser, der i kombination danner det pågældende netværk. Det gælder også indenfor netværksområdet for it-ydelser i det offentlige. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid samtidig, at standardisering og åbne tekniske standarder ikke må gå ud over innovationen på et givent område.

Indledning
Et netværk kan være både fysisk og virtuelt. Inden for it-området er en PC et virtuelt netværk, der laver netværksvarer som tekstbehandling, regneark osv. Netværket består basalt set af noget hardware (computer, skærm, osv.), et styresystem (f.eks. Microsoft Windows) og software (f.eks. Microsoft Word).

Direkte netværkseffekter betyder, at netværksvarerne (tekstbehandling, regneark osv.) bliver mere værd for den enkelte bruger, når det samlede antal brugere stiger. Inden for it-området øger det f.eks. værdien for en bruger, at andre brugere anvender samme software, således at der er flere til at kommunikere sammen.

Direkte netværkseffekter og konkurrenceforhold
Netværksmarkeder er generelt mere udsatte for konkurrenceproblemer end andre markeder. En af årsagerne hertil er, at direkte netværkseffekter kan være en kilde til konkurrenceproblemer.

Det skyldes, at direkte netværkseffekter medvirker til at få brugerne til at vælge udbredte varer frem for mindre udbredte varer. Netværkseffekten indebærer jo netop - eller består i - at brugeren ønsker at vælge et produkt, som andre brugere også har valgt.

Problemerne opstår oftest, når en virksomhed kontrollerer en dominerende teknologi eller tekniske standard. Det skyldes, at kontrol over en dominerende teknisk standard giver en markedsmagt, som kan misbruges. Det kan f.eks. ske ved at gennemtvinge standardskift, der er hurtigere, end hvad der er samfundsøkonomisk fornuftigt. Eller til at hæmme konkurrencen ved at modsætte sig standardisering. Eller ved at holde for mange tekniske oplysninger eller koder hemmelige, således at man for-beholder sig et evt. underliggende marked.

Åbne standarder i det offentlige
Direkte netværkseffekter kan som nævnt give anledning til konkurrencemæssige problemer, og det er vigtigt, at man prøver at imødegå disse bedst muligt.

Konkurrencestyrelsen finder generelt, at det er positivt, at der på områder præget af netværkseffekter sikres, at alle har adgang til standarder på lige vilkår. Det gælder også vedrørende it-ydelser i det offentlige. De åbne standarder  -  hvor  ingen kontrollerer  adgangen  til  selve  standarden  -skønnes således at ville fremme konkurrencen mellem virksomhederne, og begrænse adgangsbarrierer til markedet. De åbne standarder vil endvidere medføre, at virksomhedernes teknologi og produkter kan arbejde sammen.

Konkurrencestyrelsen finder imidlertid samtidig, at standardisering og åbne tekniske standarder ikke bør gå ud over innovationen på området for it-ydelser i det offentlige. Det er således vigtigt at sikre, at der løbende kan ske en fornyelse og forbedring af den valgte åbne standard, og at der fortsat gives incitament til at udvikle andre og bedre åbne standarder, som kan erstatte den eksisterende standard. Standardudvælgelsen skal endvidere ske på åbne og ikke-diskriminerende vilkår.

Konkurrencestyrelsen har
udarbejdet en række mål med
relevans for vores kunder.
Målene kan ses på styrelsens
hjemmeside http://www.ks.dk/ under
Om KS \ Mål og styring

Med venlig hilsen

Lena Hygum Dam
Fuldmægtig
Tlf. direkte 7226 8059
ld@ks.dk

¹ Jf. Konkurrenceredegørelse  2000, kapitel  6,  Tekniske standarder og  netværk, jf. (http://www.ks.dk/publikationer/konkurrenceredegoerelsen/kr2000/61/).

² Jf. Konkurrenceredegørelse 2005, Kapitel 10, Konkurrence og viden, jf. (http://www.ks.dk/publikationer/konkurrenceredegoerelsen/kr2005/kap10.htm/).

Profilbillede

pdf convert

Jon khan

IT is nice place and good blog found in lot of informational information here click this link pdf convert is online this website is a best new technology website