Loading…
Tilbage

Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige, januar 2010


10-01-2013 14:32:48

29. januar 2010

Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige

V, S, DF, SF, K, RV, EL har med tilslutning fra LA konkluderet følgende vedrørende anvendelsen af åbne standarder i det offentlige:

1. I medfør af folketingsbeslutning B103 (samling 2005/06) skal regeringen sikre, at det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder. Kravet om brug af åbne standarder gælder ved nyindkøb og ved større opdateringer og skal være udgiftsneutralt efter de gældende kriterier for den offentlige sektor.

Nye krav til åbne obligatoriske standarder for dokumentformater

For at fremme anvendelsen af software baseret på åbne standarder i det offentlige og for særligt at fremme konkurrencen på kontorsoftware samt for at sikre, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af bestemte kontorpakker i deres kommunikation med det offentlige, gøres følgende:

2. Der oprettes en liste over godkendte obligatoriske åbne standarder i det offentlige med det mål, at fremme at offentlige myndigheder skal kommunikere ved hjælp af åbne standarder. Ekspertudvalget om åbne standarder, nedsat i efteråret 2008, vil efter inddragelse af den fællesoffentlige OIO-komite, indstille til videnskabsministeren, hvornår - og med hvilke standarder - listen opdateres. 

Følgende principper skal være opfyldt for, at en standard kan omfattes af listen. Standarden skal være:

  • Fuldstændigt dokumenteret og offentligt tilgængelig.
  • Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse.
  • Godkendt af en international anerkendt standardiseringsorganisation, eksempelvis ISO, og standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum via en åben proces.
  • Det skal demonstreres, at standarden kan implementeres af alle direkte i sin helhed på flere platforme.
  • Interoperabel inden for funktionalitetsloftet med andre standarder på listen.
Ikke-redigerbare dokumenter

3. Alle offentlige myndigheder vil med virkning fra 2010 være forpligtede til at afsende dokumenter til borgere og virksomheder, der skal læses, men ikke redigeres, i PDF/A-1. Det samme gælder, når myndigheder publicerer dokumenter, der skal læses og ikke redigeres, på myndighedernes hjemmesider.

Redigerbare dokumenter

4. Statslige myndigheder (1) vil fra 1. april 2011 være forpligtede til at afsende og kunne modtage dokumenter i formater omfattet af listen som er nævnt under punkt 2 - herunder ODF. For at sikre at alle, uanset platform, har adgang til redigerbare dokumenter, skal statslige myndigheder, såfremt de publicerer redigerbare dokumenter på deres hjemmesider, gøre dette i ODF og andre dokumentformater, som er optaget på listen.

5. Regeringen optager forhandlinger med kommuner og regioner med henblik på snarest at implementere de statslige åbne standarder efter følg eller forklar princippet.

Øvrige formater

6. Herudover skal alle offentlige myndigheder fortsat - for at sikre borgerne maksimal valgfrihed - også kunne modtage dokumenter i alle gængse formater med stor udbredelse inden for anvendelsesområdet (2)

7. Partierne noterer sig, at man løbende vil følge udviklingen af standard for dokumentformater på baggrund af den årlige It- og telepolitisk redegørelse.

8. Indtil listen træder i kraft, må der ikke opstå tekniske hindringer gennem nyindkøb og større opdateringer af kontorsoftware i staten, der kan hæmme indførelsen af åbne standarder. Fremtidigt kontorsoftware skal som grundelement have den/de fastlagt åbne standarder fra listen omtalt i punkt 2.

9. Partierne er enige om, at staten i sin fremadrettede indkøbspolitik for software skal fremme konkurrencen ved bl.a. at tage hensyn til den bekymring Konkurrencestyrelsen rejser i sin rapport (3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Myndigheder forstås her som departementer og styrelser mv.

(2) Ved "gængse formater med stor udbredelse inden for et anvendelsesområde" forstås formater, som myndighederne jævnligt støder på inden for et givet område.

(3) Punkt 5.2 i rapporten: "Juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware", 11. juni 2009, Devoteam for Konkurrencestyrelsen