Loading…
Tilbage

Evaluering af Kod i ferien 2011


Initiativet Kod i ferien (KIF) løb af stablen i sommeren 2011 og gik ud på at lade en række studerende videreudvikle open source-software fra offentlige myndigheder mod betaling. Projektets struktur var fleksibel, og de studerende kunne enten vælge deres projekt ud fra Idékataloget, eller selv foreslå et projekt. 

Formålet med KIF var at afprøve et samarbejde mellem offentlige myndigheder og studerende for at se, om et sådant samarbejde har potentiale. Deltagernes – både de studerendes og arbejdsgivernes – udbytte er beskrevet i det følgende, hvor der samles op på hovedtrækkene fra evalueringer af KIF delt op i faglige, praktiske og samarbejdsmæssige erfaringer. 

Vedhæftet ressourcen er et dokument med grafer o.a. med den kvantitative del af de studerendes evaluering.

Nedenstående film opsummerer Kod i ferien:

Se filmen på YouTube.

Faglige erfaringer
I evalueringerne giver deltagerne udtryk for, at især det faglige udbytte af projektet har været godt. Det har været en positiv oplevelse for de studerende at beskæftige sig praktisk med projekter i stedet for den mere teoretisk prægede tilgang, man som studerende er vant til. Den praktiske tilgang har givet de studerende mulighed for at anvende noget af den teori, de har tilegnet sig i forbindelse med deres studie, på opgaver, der er direkte arbejdsmarkedsrelaterede. Samtidig har deltagerne oplevet nogle af de facetter, der præger it-projekter i det offentlige, men som ikke er tydeliggjorte i studieøjemed. Således forklarer en af deltagerne, at ”det har været meget interessant at blive tvunget til at tage stilling til detaljer, som man førhen har været nødt til at behandle abstrakt – herunder de politiske overvejelser der naturligt følger.”

Det pointeres yderligere i evalueringerne, at det ikke blot er de studerende, der har draget fordel af KIF, men også arbejdsgiverne, som har fået ”masser af input og nye idéer”.

Foruden det aspekt, at offentlige myndigheder har fået videreudviklet open source-software, vurderes det, at for projekter som KIF kan bidrage til, at offentlige myndigheder får øjnene op for den ressource, studerende udgør – en brugbar kreativ ressource, der står til rådighed for blandt andet offentlige myndigheder:

”Det afspejler et syn på de studerende, som er savnet i det generelle erhvervsliv. Nemlig at studerende kommer ind med mange gode og nye idéer og skal ses som en kreativ ressource i stedet for en kaffehenter.”

En af arbejdsgiverne beskriver således, at ”projektet var meget åbent fra start af, så der var gode muligheder for at præge det og det skete i høj grad.”

Praktiske erfaringer
I Idékataloget kunne de offentlige myndigheder spille ind med deres projekter, som de deltagende studerende frit kunne vælge imellem. Generelt har de studerende været tilfredse med at kunne gennemse Idékataloget for at finde noget af interesse.

Flere studerende ville dog ønske, at projekterne havde været formuleret bedre og mere klart, således at der fra start fandtes en mere tydelig afklaring af omfang, behov og krav. Ønsket om tydeliggørelse af projekternes indhold og omfang udtrykkes således af en af de studerende:

”Det løse format som KIF har nu vil jeg mene skal laves om. Der er ingen løbende kvalitetskontrol fra ITST's side, hvilket kan resultere i misforståede projekter.”

Arbejdsgiverne delte opfattelsen af, at rammerne med fordel kunne være tydeligere:

”Den formelle kommunikation med opdragsgiverne i konkurrencen kunne godt strømlines lidt mere. Jeg fik et lidt rodet indtryk af forløbet, måske også fordi vi blev kontaktet direkte. Men som det fremgår […] har det ikke haft indflydelse på slutproduktet."

I evalueringerne angives forskellige måder, hvorpå man kunne imødekomme ønsket om tydeliggørelse. Blandt andet nævnes en workshop i starten af forløbet, da denne løsning ville sparke projektet godt i gang og give mulighed for, at de studerende og den projektansvarlige ville kunne afstemme forventninger og krav. I samme dur er et ønske om at afholde en ugentlig KIF-dag, hvor det var muligt for de studerende at debattere, videndele og networke. Fra arbejdsgivernes side ville det være fordelagtigt, hvis deres rolle blev markeret tydeligere: ”Få uddybet virksomhedernes rolle, så det er helt klart hvad der skal leveres.” I samme tråd foreslår en af arbejdsgiverne, at det kunne være fordelagtigt, hvis den eller de studerende sad ude på arbejdspladsen, da dette ville have givet en daglig interaktion. En daglig interaktion eller en anden form for løbende opsyn med de studerende, er et ganske centralt tema for arbejdsgivernes evalueringer af KIF:

”Vi havde kun to korte sparringsmøder med vores student, så samarbejdet og opsynet var utrolig begrænset fra vores side. Vi tror, at en mere fast ramme havde hjulpet på resultatet idet studenten og vi bedre havde vidst, hvad vi kunne bruge hinanden til.”

Der er også et ønske om, at markedsføringen af initiativet skulle finde sted tidligere, så de studerende havde bedre mulighed for at sætte sig ind i projekterne og dermed bedre kunne træffe en mere velovervejet beslutning i forhold til, hvilket projekt man vil arbejde med, og hvordan man vil gøre det.

En bedre strukturering af ansøgningsfristen, så tilmelding ikke falder midt i eksamensperioden, står også højt på de studerendes liste over forbedringsforslag. Desuden kritiseres den måde, hvorpå de studerende skulle indgive deres ansøgning:

”Projektet er et udtryk for en modernisering af det offentliges software og teknologiske ansigt udadtil, derfor er det ærgerligt at ansøgningssiden (den helt officielle, hvor man skulle uploade CV og ansøgning) var et eksempel på det modsatte.”

Arbejdsgiverne deler holdning med de studerende i forhold til opstarten af samarbejdet. Én beskriver, at denne ”fik en opringning fra IT- og Telestyrelsen om, vi havde lyst til at deltage. Da vi ikke havde hørt om det tænker jeg, at det kunne markedsføres bedre. Det er en super idé at koble studerende sammen med virksomheder og offentlige institutioner, så det gælder om at udbrede kendskabet mest muligt.” Foruden en tidligere markedsføring, giver arbejdsgiverne i deres evalueringer udtryk for, at de gerne var mere involverede i opstartsfasen af KIF og udvælgelsen af de studerende.

Slutteligt er også et ønske om at udvide omfanget af KIF, således at det ikke kun henvender sig til studerende med teknisk studieretning. Dette ønske er i tråd med det tidligere nævnte tema at udnytte studerende som ressource for offentlige myndigheder. En studerende skriver:

”Man kunne måske fra ITST’s side til næste år åbne for eventuelle samarbejder på tværs af studieretninger – herunder også ikke tekniske.”

Og en arbejdsgiver skriver tilsvarende:

”Indgå samarbejder med andre myndigheder, så de f.eks. kan tilknytte en præmiesum til deres projekt, så præmiepuljen øges og myndigheder, der vil tage større ejerskab, kan det.”

Samarbejdsmæssige erfaringer
Deltagerne har fået forskelligt udbytte af KIF. Fælles for deltagerne gælder det, at oplevelsen af samarbejdet mellem studerende og offentlige myndigheder har været positiv.

KIF har givet de studerende indsigt i, hvad arbejdet med erhvervsrelaterede it-projekter indebærer. En studerende skriver:

”Det har udfordret mig og givet mig lyst til at lære mere om IT projekter i den virkelige verden samt givet mig mod på at deltage mere aktivt i de open source initiativer, jeg benytter mig af til hverdag.”

KIF har åbnet op for samarbejdsmuligheder mellem offentlige myndigheder og studerende. Projektet illustrerer for de offentlige myndigheder, at det er muligt at nytænke den måde, hvorpå man arbejder med open source-software. Til det formål giver de studerende udtryk for, at de kan tilbyde nye perspektiver på de offentlige myndigheders projekter. En studerende skriver i sin evaluering, at ”dette projekt kan [forhåbentlig] give offentligheden indsigt i muligheden for alternative løsninger.” En anden skriver, at denne ”har en stærk fornemmelse af, at nytænkning er en nødvendighed.”

Det anses for at være absolut muligt at kommunikere disse perspektiver på tværs af myndighederne: ”Jeg har været med til at starte en kommunikation imellem mennesker”, og gennem netværk: "KIF proved to be a networking opportunity."

KIF har demonstreret for de studerende, at der er muligheder i offentlige myndigheders arbejde med open source-software. Her har det været gældende for de studerende, at deres syn på offentlige myndigheder og deres arbejde med open source-software har ændret sig i kraft af projektet:

”Jeg må til min glæde konstatere at jeg har fået nedbrudt en del fordomme om it-ansatte i det offentlige.”

Konklusion
Både arbejdsgiverne og de studerende var overordnet tilfredse med udbyttet af projektet.

På det faglige plan har de studerende været begejstrede for at prøve kræfter med erhvervsrelaterede projekter. Det har været en god erfaring at få øjnene op nogle af de facetter, der præger it-projekter i det offentlige. Samtidig har arbejdsgiverne erfaret, at offentlige myndigheder kan finde god anvendelse i de studerende som brugbar kreativ ressource: ”Helt sikkert, vi har fået udviklet en rigtig flot applikation, som bliver brugt rigtig meget. Professionelle og dygtige studerende!”

På det praktiske plan er det evalueret, at KIF har haft nogle mangler. Disse mangler angår blandt andet tydeliggørelse af projekternes indhold og omfang samt forventningsafstemning. Store dele af manglerne kunne imødekommes af et stærkere fokus på det netværk, der etableredes i forbindelse med deltagelse i KIF.

På det samarbejdsmæssige plan finder KIF sit hovedfokus og sit største potentiale. Deltagerne oplevede gennemgående, at der er gode muligheder i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og studerende. Både på det idémæssige, kommunikative og ressourcemæssige plan er potentialet i et samarbejde som KIF enormt.

”Det selvstændige tekniske projekt var over al forventning.”

”Ja, vi havde meget store ambitioner og ikke alle blev opfyldt, men det var et interessant resultat og det, der ikke nåede at blive færdigt, mangler ikke ret meget, så hvis man tager fat i koden, så burde en person med den nødvendige viden kunne løse knuderne.”

Det ses af evalueringerne, at KIF har været en succes i forhold til dets formål. Det sammenfattende indtryk af projektet har været, at der er et stort potentiale i projekter som KIF, hvor man forbinder erhvervsrelaterede projekter med studerendes læring med henblik på offentlig anvendelighed:

”Ideen om at studerende kan lære mens de arbejder, tjener penge og hjælper det offentlige, det er bare genialt.”

Filer og referencer

Titel Type
Kvantitativ evaluering af Kod i ferien-studerende.pdf pdf
Filmen om Kod i ferien Ekstern reference