Loading…
Tilbage

2.6 - Tilgængelige offentlige data


Målsætning

Offentlige data kan i den private sektor anvendes som digitalt råstof i udvikling af digitale services og digitalt indhold og kan på den måde bidrage til innovation og vækst. Det kan mod betaling i højere grad gøres muligt for virksomheder at gøre brug af sådanne data under iagttagelse af persondataloven, PSI-loven med videre. Beskrivelse af initiativ

Andre sektorer kan anvende offentlige data som digitalt råstof i udvikling af digitale services, digitalt indhold og kerneforretning i øvrigt, fx nye intelligente tjenester, avancerede analyser og målrettet information til nytte for både borgere og erhvervsliv. På den måde kan nye digitale markeder skabes, og offentlige data kan bidrage til innovation og vækst.

I denne sammenhæng har Danmark den store fordel at have været langt fremme med indsamling af data og digitalisering gennem mange år, hvilket betyder, at der i den danske offentlige sektor findes store mængder data, som med fordel kan udnyttes som digitale ressourcer i den private sektor.

Det er dog en væsentlig barriere, at der i dag ikke findes en ensartet praksis på området. Det betyder blandt andet, at mange virksomheder og iværksættere ikke ved, at data findes, og at mange offentlige myndigheder ikke er bevidste om, at deres data kan være værdifulde for andre. Gartner Group har i 2009 for IT- og Telestyrelsen estimeret de erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af danske offentlige data til minimum 600 millioner kroner årligt. Samtidig er der hos de enkelte myndigheder stor forskel på om virksomheder og iværksættere kan få adgang til data og - i bekræftende fald – på hvilke vilkår og til hvilken eventuel pris data kan anvendes.

I mange tilfælde er der ingen væsentlige forhindringer for, at data kan stilles til rådighed. Der mangler kun bevidstheden om potentialerne i data og praktisk viden om, hvordan data bedst og nemmest udstilles. I andre tilfælde er der juridiske og privacy-mæssige udfordringer, som skal håndteres. Det følger af PSI-loven, at det er op til de enkelte myndigheder at vurdere, om de vil stille data til rådighed og i hvilken form. Det er en mulighed at stille data til rådighed i det format, det findes i, og uden videre forarbejdning. Såfremt myndighederne vælger at udstille data på denne måde, vil det være forbundet med meget få omkostninger.

I løbet af 2010 har Videnskabsministeriet åbnet op for egne data, for eksempel er data fra Teleprisguiden og data om optag på de videregående uddannelser blevet frigivet. Arbejdet med at åbne op for ministeriets egne data har ikke været forbundet med væsentlige omkostninger, og data har som oftest kunnet udstilles i eksisterende formater. Erfaringerne med at udstille Videnskabsministeriets data kan med fordel bruges i en national indsats for at udstille data.

Med Videnskabsministeriets initiativ ”Offentlige Data I Spil (ODIS)” er der allerede skabt overblik over, hvilke juridiske og tekniske krav der er for, at data kan udstilles, ligesom der er arbejdet med at skabe overblik over, hvilke relevante datasæt der findes, og hvilke finansieringsmodeller der i dag anvendes for betalingsbelagte data.

Proces for implementering

Inden for rammerne af PSI-loven, hvorefter det er op til de enkelte myndigheder at vurdere, om de vil stille data til rådighed og i hvilken form, udstilles offentlige datasæt, som ikke er omfattet af tredjepartsrettigheder eller særlige privacy-, fortroligheds-, sikkerhedsmæssige eller betalingsmæssige hensyn, inden udgangen af 2014. Data udstilles i det fællesoffentlige Datakatalog og stilles til rådighed for genanvendelse.

Inden udgangen af 2012 igangsættes en pilotperiode på et eller flere udvalgte områder, hvor differentierede betalingsmodeller for data afprøves som alternativ til eksisterende modeller.

Økonomi

Initiativet forudsætter ikke ny fællesoffentlig finansiering. Eventuelle udgifter forbundet med udstilling af data afholdes af de involverede myndigheder.

Organisering

De enkelte offentlige myndigheder skal fortsat hver især have ansvaret for indsamling og bearbejdning af data. Datasæt, som ikke er omfattet af tredjepartsrettigheder eller særlige privacy-, fortroligheds- eller sikkerhedshensyn, skal myndighederne desuden have mulighed for at stille til rådighed for genanvendelse senest 2014. 

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.6.pdf pdf