Loading…
Tilbage

2.5 - Automatisk postering til det offentlige


Målsætning

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede automatisk postering fra det offentlige til virksomhederne via en udbygning af NemHandel-infrastrukturen. Den eksisterende NemHandel-infrastruktur udvides dermed inden udgangen af 2012 til at omfatte minimum to yderligere områder, som letter postering hos offentlige myndigheder og deres leverandører. Samtidig udarbejdes der en analyse, som vurderer potentialet på yderligere mindst tre områder.

Beskrivelse af initiativ

I rapporten ”Sikring af rettidig betaling” fra november 2010, udgivet af Økonomistyrelsen, er det vurderingen, at det både hos leverandører og de offentlige myndigheder er muligt at gennemføre procesforbedringer mv., der kan medvirke til at sikre rettidig betaling af fakturaer til og fra de offentlige myndigheder.

Erfaringer og optimering af processen kan ske med udgangspunkt i den it-infrastruktur, der med NemHandel er udviklet til elektronisk fakturering.

NemHandel består af to elementer: en infrastruktur, som gør det muligt at udveksle forretningsdokumenterne gratis, sikkert og pålideligt alene ved brug af internettet samt et nyt dataformat (OIOUBL), der er et internationalt standardformat, som giver mulighed for at digitalisere hele forretningsprocessen fra ordre til faktura efter internationale standarder.

Baseret på infrastrukturen kan private virksomheder ligeledes udbyde services til deres kunder, for eksempel digital fakturering, regnskab med videre. Dermed er det offentlige med til at understøtte øget digitalisering og nye vækstmuligheder for virksomhederne til fælles gavn.

NemHandel er omfattet af bekendtgørelsen omkring elektronisk afregning med offentlige myndigheder, hvilket medfører, at offentlige myndigheder senest pr. 1. december 2011, skal være tilkoblet NemHandel-infrastrukturen. En række private virksomheder har allerede i dag investeret i understøttelsen af NemHandel, så det er naturligt for dem at bygge videre på den investering til andre områder.

På en række områder kan infrastrukturen og principperne i NemHandel genanvendes og føre til øget digitalisering, hurtigere behandlingstid og procesmæssige besparelser hos både offentlige myndigheder og deres leverandører.

Det drejer sig i første omgang om følgende:

  1. Forsendelse af NemKonto-meddelelser (Digitaliseringsstyrelsen)
  2. Automatisering af visitationer til privathospitaler (Danske Regioner)
  3. Indberetninger til NemRefusion (KOMBIT)
  4. Indsendelse af dokumenter til Tinglysning (Domstolsstyrelsen)
  5. Fakturaer fra offentlige myndigheder til virksomhederne (Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen)
  6. Ejendomsskatteopkrævninger fra kommunerne til Boligselskaber (KL og Erhvervsstyrelsen)

For at kunne håndtere meddelelser på disse områder skal der gennemføres en række udvidelser af den grundlæggende NemHandelsinfrastruktur. Udvidelserne skal sikre nødvendig fleksibilitet og stabil drift, når antallet af brugere stiger. Det drejer sig primært om udvidelser til NemHandelsregistret og de services, som bruges til registrering og opslag.

Økonomi

På det første område omkring NemKonto er det allerede på nuværende tidspunkt muligt at opstille en positiv business case, som også dækker de initiale udvidelser til NemHandels-infrastrukturen.

(Se tabel 1 i PDF)

Nemhandelsregistret og de tilhørende services skal udvides til generelt at kunne håndtere nye dokumenttyper og forretningsområder (initialinvesteringer). Der forventes en udgift i 2012 på 1,2 mio. kr.

Derudover kræver projektets gennemførelse, at Digitaliseringsstyrelsen får finansieret et årsværk i perioden, estimeret til 650.000 kr. pr. år.

Estimerede udgifter og gevinster til NemKonto-initiativet er indregnet i tabel 1 og fremgår i detaljer af bilaget. Estimerede udgifter og gevinster omkring initiativet vedrørende automatisering af visitationer til privathospitaler er ikke medregnet.

Midlerne til projektet udmøntes efter konkret beslutning i STS. Som grundlag herfor er Digitaliseringsstyrelsen ansvarlig for i samarbejde med relevante parter at udarbejde et nærmere beslutningsgrundlag, som blandt andet indeholder:

  • Detaljeret budget
  • Opdateret løsningsbeskrivelse
  • Opdateret tidsplan

OrganiseringOpfølgning på projektet forestås af Digitaliseringsstyrelsen med inddragelse af relevante parter i forbindelse med de forskellige indsatsområder (Erhvervsstyrelsen, KOMBIT, Danske Regioner med flere). Implementering af de enkelte initiativer fastlægges i forbindelse med endelig afklaring af det enkelte initiativs rentabilitet og business case.Proces for implementering

Digitaliseringsstyrelsen vil have ansvar for at udvide Nemhandels-infrastrukturen med henblik på at skabe den fornødne fleksibilitet i forhold til de omfattede udvidelser. Der udarbejdes deltaljerede planer for initiativet vedr. NemKonto, således at dette kan iværksætte, så snart infrastrukturen er opdateret.

For de øvrige områder gennemføres i samarbejde med de berørte myndigheder en nærmere analyse af potentialet, og der opstilles detaljerede business cases med henblik på at vurdere, om der skal afsættes midler til at udvide NemHandel til også at kunne omfatte disse områder.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.5.pdf pdf