Loading…
Tilbage

2.2.b - Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger


Målsætning

I 2013 er Virk.dk virksomhedernes indgang til alle offentlige erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. Løsningerne er brugervenlige og ensartede på tværs af alle myndigheder.

Beskrivelse af initiativ

Virk.dk har i dag opnået en position som virksomhedernes foretrukne indgang til det offentlige. Ca. 1/3 af alle indberetninger til det offentlige går i dag via portalen. Ca. 100.000 medarbejdere i virksomhederne bruger løbende Virk.dk i dag. Samtidig er der hver uge ca. 400 nye virksomheder, som begynder at bruge Virk.dk. På Virk.dk er det muligt at finde og indsende alle erhvervsrettede indberetninger til det offentlige. Det er endvidere muligt at søge og finde information om løsninger mv., idet Virk.dk linker til de offentlige myndigheders relevante information. Endvidere er der på udvalgte områder e-læringsløsninger og guides.

I dag bruger mange myndigheder først penge på at udvikle indberetningsløsninger og selvbetjeningsløsninger mm. til deres egne hjemmesider, før de integrerer dem til Virk.dk. Kun enkelte løsninger (for eksempel NemRefusion og fakturablanketten) er udelukkende udviklet til Virk.dk.

Virk.dk udvides fra i dag kun at rumme indberetninger til at rumme alle offentlige internetbaserede selvbetjeningsløsninger. Med selvbetjeningsløsninger menes alle indberetninger og løsninger, hvor en virksomhed selv fremsøger data fra en database gennemfører beregninger, etc. Det er med andre ord alle offentlige digitale løsninger, hvor en virksomhed betjener sig selv. Således skal alle nuværende selvbetjeningsløsninger inden 2013 være integreret til Virk.dk i et fællesoffentligt design, og alle fremtidige selvbetjeningsløsninger skal fremover primært udvikles én gang og til Virk.dk. I denne sammenhæng udarbejdes en indholdsstrategi, som sætter klare retningslinjer for, hvilke services og informationer, der skal udstilles hvor og hvordan.

Myndighedernes hjemmesider skal fortsat udstille fagspecifik information, pressemeddelelser, rapporter mv. Men fra 2014 skal myndighederne blot linke fra egen hjemmeside over til den pågældende selvbetjeningsløsning på Virk.dk. Virk.dk bliver således den indgang som virksomhederne bruger, når de skal de skal ordne deres mellemværender med offentlige myndigheder.

Der kan på nogle områder være særlige hensyn, der gør det hensigtsmæssigt at en myndighed udvikler egne brugergrænseflader. Det gælder f.eks. hvor hensynet til genbrug i interne systemer, sammenhængen til system-til-system løsninger eller genbrug af elementer på tværs af borger- og virksomhedsbrugere gør det mere hensigtsmæssigt. Løsningerne skal dog i disse tilfælde også være tilgængelige via Virk.dk., samtidig med at løsningen anvendes i myndighedens egen regi.

Der forventes i perioden frem til og med 2015 løbende at ske en teknologisk udvikling af Virk.dk. Eksempelvis kan det tænkes, at myndigheder i fremtiden vil begynde at tilbyde services via mobilapplikationer. Det foreslås på denne baggrund, at Virk.dk skal være stedet, hvor diverse mobilapplikationer fra myndighederne bliver præsenteret, så virksomhederne let kan finde og vælge de applikationer som er relevante for dem.

Tiltaget vil indebære en række fordele:

A. Fjernelse eller reduktion af udgifter til integration, design, brugerundersøgelser, support mv. Tilpasningen til Virk.dk kræver ofte en række ændringer af selve løsningens design samt integration til portalen. Nogle integrationsforløb er forholdsvist ukomplicerede, mens andre kræver en del udvikling af løsningen, for at den kan komme på Virk.dk.

Myndighederne kan i og for sig ikke fjerne denne omkostning, da alle deres løsninger skal udstilles på Virk.dk. Besparelsespotentialet består således i, at myndighederne fremadrettet ikke behøver at bruge ressourcer på at udvikle deres egne designs og integrere til egne hjemmesider af alle nye løsninger. I forhold til de nuværende løsninger, som allerede er integreret på Virk.dk, må myndighederne vurdere om deres løsninger lever op til den fællesoffentlige standard eller om løsningerne bliver nødt til at blive opdateret.

I denne sammenhæng skal der udvikles en fællesoffentlig designmanual, som nye digitale løsninger efterfølgende skal følge. Designmanualen skal basere sig på eksisterende erfaringer i forhold til design og principper, der understøtter virksomhedernes indberetninger til det offentlige. Ved at opbygge selvbetjeningsløsningerne på en ensartet måde, vil der kunne spares ressourcer i det offentlige på udvikling af design- og interaktionsmanualer til de digitale selvbetjeningsløsninger. Standardisering af løsninger og genkendelighed i forhold til design begrænser mulighederne for fejl, hvorfor virksomhederne ikke behøver at kontakte myndighederne for at få forklaret, hvordan de bruger myndighedens løsning. Det vil derfor alt andet lige være omkostningsreducerende på supportsiden hos myndighederne, hvis de udelukkende benytter den fællesoffentlige designskabelon. Ligeledes vil ansatte i supportafdelingerne hos myndighederne kun skulle forholde sig til én løsning, og ikke den samme løsning i to forskellige versioner.

B. Færre udgifter til kommunikationsindsatsen. Når myndigheder har udviklet deres nye digitale løsninger, udestår der et arbejde med at flytte brugerne over på de digitale kanaler. Dette arbejde involverer ofte en vis kommunikationsindsats, både i forhold til myndighedens interne brugere (sagsbehandlere m.m.), men også til erhvervsorganisationerne og slutbrugerne. Med Virk.dk, som ét samlet sted at henvende sig, vil udgifterne til denne kommunikationsindsats kunne begrænses væsentligt.

C. Færre udgifter til løbende ændringer. Der sker løbende ændringer i eksisterende lovgivning, som kræver ændringer i de digitale selvbetjeningsløsninger. Hvis myndigheden har to forskelligt udstillede løsninger, skal løsningen ændres to steder med de dertilhørende dobbeltudgifter.

D. Nemmere for virksomhederne. Virksomheder behøver ikke bruge unødvendig energi på at sætte sig ind i design og logik på en enkelt indberetningsløsning, som skiller sig ud fra de andre. De forskellige besparelser i forhold til fælles design kan endvidere vise sig endnu større, hvis det på sigt udvides til borgerområdet.

Økonomi

(Se tabel 1 i PDF)

Organisering

Erhvervs- og Vækstministeriet vil være ansvarlig for initiativet i samarbejde med de forskellige relevante myndigheder. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Statens IT, SKAT og Erhvervs- og Vækstministeriet som skal udarbejde den fælles designmanual. Det bør endvidere løbende sikres, at samarbejdsmuligheder og mulige synergieffekter mellem borger.dk og Virk.dk udnyttes.

Proces for implementering

Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger:

  1. I 2. halvdel af 2011 analyseres udviklingsbehov for Virk.dk i forhold til at kunne rumme alle selvbetjeningsløsninger.
  2. I 1. halvdel af 2012 tilrettes Virk.dk (afhængigt af analysens resultater).
  3. I 2. halvdel af 2012 overflyttes alle selvbetjeningsløsninger til kun at være på Virk.dk.
  1. I 2013 er Virk.dk virksomhedens indgang til de offentlige erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger.

Fælles designmanual og informationsstrategi

  1. Digitaliseringsstyrelsen, Statens IT, SKAT og Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder den fællesoffentlige designmanual og indholdsstrategi inden udgangen af 2011.
  2. Fra 1. januar 2012 skal alle nye løsninger udvikles ud fra manualen.
  3. Senest i 2015 skal alle større løsninger i udgangspunktet være udviklet ifølge manualen.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.2.b.pdf pdf