Loading…
Tilbage

12.1 - Stærkere koordination og implementering & 12.2 - Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne


Målsætning

Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering skal styrkes og gøres mere enkelt, målrettet og operationelt. Dette gøres for at sikre en mere effektiv koordination via et forpligtende samarbejde og sammenhængende eksekvering af strategiens indsatsområder og initiativer.

Beskrivelse af initiativ

Med digitaliseringsstrategien fastsættes ambitiøse mål for digitalisering af al skriftlig kommunikation med borgere og virksomheder. Herudover vil den fællesoffentlige strategi omfatte en målrettet indsats for øget digitalisering af de væsentligste velfærdsområder. Begge dele stiller øgede krav til organiseringen af de kommende års digitaliseringsindsats.

Derfor foretages følgende:

  1. Koordinationen styrkes og den tværgående opgave- og ansvarsfordeling på de væsentligste sektorområder tydeliggøres.
  2. Det operationelle arbejde med strategiens tværgående indsatsområder i målrettede ”implementeringsprogrammer” samles.
  3. Fokus på prioritering og gevinstrealisering sikres gennem velfunderede beslutningsgrundlag, herunder positive business cases.

Endelig styrkes fokus på implementering af fællesoffentlig standardisering og it-arkitekturprincipper, herunder især i forhold til grunddata.

De enkelte elementer beskrives nedenfor.

  1. Styrket koordination

Digitaliseringsstrategien fastlægges af regeringen, KL og Danske Regioner som led i de årlige forhandlinger om kommuners og regionernes økonomi. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) videreføres. Dette sikrer tilstrækkelig beslutningskraft i forhold til realisering af målsætninger om fuld digital kommunikation, effektiv genbrug af data samt konsolidering og udbygning af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Heri indgår blandt andet at:

  • Drøfte eventuelt større justeringer indenfor strategiens overordnede rammer, som grundlag for en politisk beslutningsproces.
  • Søge at afhjælpe større uenigheder af strategisk betydning for realisering af strategiens målsætninger og konkrete initiativer.
  • Tage stilling til udisponerede midler indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til strategiens udmøntning
  • Træffe beslutning om igangsætning og eventuel nedlukning af initiativer på baggrund af velfunderede beslutningsgrundlag (herunder Business case).
  • Følge udviklingen på de enkelte sektorområder og eventuelt bidrage til håndtering af større koordinationsspørgsmål på tværs af sektorstyregrupper.
  • Forestå den overordnede opfølgning på strategiens centrale målsætninger, herunder afrapportere til det politiske niveau vedrørende fremdrift med videre.

Porteføljestyring og tværgående standardisering

STS-møderne forberedes af en styregruppe for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styregruppen følger op på den samlede portefølje af tværgående initiativer med henblik på at sikre fremdrift og afhjælpe uenigheder inden disse eventuelt eskaleres til STS. Styregruppen kan udmønte disponerede midler efter nærmere beslutning herom i STS. Styregruppen for digitaliseringsstrategien kan videreføres og udvides med relevante parter. Styregruppen mødes med regelmæssig kadence.

STS og styregruppen betjenes af et mindre sekretariat. Sekretariatet forestår tværgående koordineringsopgaver, herunder i relation til implementeringsprogrammer og sektorstyregrupper. Derudover sikrer sekretariatet fremdrift i forhold til den praktiske projektgennemførelse vedrørende forberedelse, planlægning og effektuering af den trinvise indfasning af fuld digital selvbetjening.

Koordinering og opbygning af rammer for den tværgående standardiseringsindsats håndteres i regi af et mindre standardiseringssekretariat. Arbejdet tager afsæt i det eksisterende standardiserings- og it-arkitekturarbejde i regi af OIO-komiteen, men fokuseres i forhold til især at understøtte standardisering i regi af implementeringsprogram herfor jf. nedenfor. Hertil kommer, at der i strategiperioden formuleres et styrket setup omkring Digitaliseringsstyrelsens ”følg eller forklar” principper.

2. Målrettet implementering.

Ud over sekretariatets arbejde med digital kommunikation etableres to sideordnede tværgående implementeringsprogrammer vedrørende infrastruktur og grunddata. Implementeringsprogrammerne er en klynge af beslægtede initiativer med et betydeligt indbyrdes koordinationsbehov.

Som udgangspunkt etableres ikke særskilte sekretariater og styregruppe for de to implementeringsprogrammer. Implementeringsprogrammerne refererer overordnet til STS.

Inden for infrastrukturprogrammet fastholdes nuværende styregrupper for de største økonomibærende initiativer som for eksempel borger.dk. DKAL og NemLogIn overvejes dog lagt sammen.  Den interne koordination på tværs af infrastrukturprogrammet er som udgangspunkt et fælles ansvar.

Inden for grunddataprogrammet varetages programstyring, koordination af aktiviteter og sikring af fremdrift i regi af de analyser, som blandt andet igangsættes omkring en eventuel datafordeler i 2012. Heri indgår også at sikre sammenhæng, samtidighed og fremdrift i forhold til centrale fællesoffentlige tiltag (lovgivning, støtteinitiativer, med videre).

Implementeringsprogrammerne peger desuden på fællesoffentlige og sektorspecifikke standardiseringsbehov, og sikrer at disse eskaleres til relevante fora. Det vil endvidere være centralt at sikre sammenhæng med principper for tværoffentlig it-arkitektur og tværgående standardiseringsarbejde for eksempel i regi af OIO-arbejdet og Digitaliseringsstyrelsen.

3. Klar ansvarsfordeling og stærk central koordinering på sektorområderne

Overordnede prioriteringer, herunder mål og milepæle for sektorens udvikling forankres blandt andet i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner, herunder på baggrund af konkrete business cases.

Kommuner og regioner har ansvaret for konsolidering, udvikling og drift af den it-understøttelse, som knytter sig til de kommunale og regionale myndighedsopgaver på de store velfærdsområder. Der sikres et tæt og forpligtende samarbejde med henblik på at sikre konvergens mod fælles it-løsninger og/eller standarder.

Sektorministerierne skal drive og facilitere udformning og vedligehold af standarder for den it-understøttelse, der knytter sig til det konkrete sektorområde. Dette sker med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov i fællesskab med de relevante myndigheder og på baggrund fællesoffentlige standarder, arkitekturkrav mv., herunder også i forhold til udviklingen på tværs af sektorområder.

Sektorministerierne sikrer desuden, at it-udviklingen indenfor sektoren sker i overensstemmelse med digitaliseringsstrategien og en sammenhængende data- og it-arkitektur på området. Endelig arbejder staten for at sikre det bedst mulige regelgrundlag med henblik på at understøtte en effektiv og sikker digitalisering på sektorområdet.

På alle sektorområderne i digitaliseringsstrategien etableres sektorstyregrupper. Sektorstyregrupperne koordinerer realisering af prioriterede mål og milepæle i digitaliseringsstrategien. Styregrupperne forestår den løbende koordination, drøfter centrale problemstillinger (inden disse eventuelt eskaleres til relevante tværoffentlige fora) og forestår den årlige opfølgning til regeringen (og KL og Danske Regioner).

Styregrupperne refererer overordnet til den ansvarlige ressortminister. Den nærmere organisering varierer fra område til område, herunder sammensættes sektorstyregruppe og sekretariat efter nærmere aftale mellem de relevante parter.

4. Fokus på prioritering og gevinstrealisering

It-investeringer målrettes og prioriteres på baggrund af velfunderede beslutningsgrundlag. Gevinsterne ved nye it-tiltag synliggøres og at finansieringen til udvikling og drift af nye fælles initiativer påhviler den eller de parter, som opnår gevinsterne.

Udgifter til it-konsolidering, udvikling og drift i kommuner, regioner og statslige myndigheder afholdes som udgangspunkt inden for myndigheders eksisterende økonomiske rammer. Staten kan dog deltage med en særskilt ramme, låneadgang eller fondsbidrag til den tekniske implementering af nye tværgående it-løsninger og tilhørende tværgående standardisering. Dette forudsætter, at de statslige bidrag, herunder udgifter til drift, tilbageføres i takt med gevinstrealiseringen.

Økonomi

Generelt påhviler gennemførelsen af strategiens initiativer de deltagende parter. For så vidt angår den egentlig fælles styrings- og sekretariatsfunktion, knyttes dog et fællesoffentligt sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen. Parterne i strategien kan efter konkret aftale indstationere medarbejdere i sekretariatet.

Økonomi knyttet til sekretariat og projektgennemførelse fremgår af tabel 1 nedenfor. Herudover afsættes en ramme på i alt 14,3 mio. kr., som STS kan disponere midler fra, herunder til igangsætning af nye analyser og business cases.

(Se tabel 1 i PDF)

Midler til porteføljestyring, opfølgning, sekretariatsbetjening med videre afholdes i regi af sekretariatet for digitaliseringsstrategiens udmøntning.

Midler til implementeringsprogram for grunddata afholdes i regi af implementeringsprogrammet. Midler til tværoffentlig standardisering, især i relation til grunddata disponeres i regi af Digitaliseringsstyrelsens øvrige standardiseringsarbejde.

Øvrige midler (analyse, konsulentbistand implementeringsprogram for grunddata med videre) disponeres efter konkret beslutning i STS.

Gennemførelse af implementeringsprogram vedr. infrastruktur finansieres via den økonomi, der er knyttet til de enkelte initiativernes gennemførelse.

Omkostninger til sekretariatsbetjening af sektorbestyrelser/styregrupper afholdes indenfor eksisterende økonomiske rammer i det ansvarlige ressortministerium.

Organisering

Sekretariatet for den udmøntning af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og implementeringsprogram vedr. grunddata forankres i Digitaliseringsstyrelsen.

Det tværgående standardiseringssekretariat forankres i Digitaliseringsstyrelsen og finansieres med 1 mio. kr. pr. år. Her fra kan der ligeledes finansieres delvis indstationering af medarbejdere fra KL og Danske Regioner.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
-12.1 & 12.pdf pdf