Loading…
Tilbage

10.4 - Forbedrede grunddata om virksomhederne


Målsætning

For at sikre reel genbrug af data i det offentlige, skal data fra CVR og eIndkomst genbruges af alle myndigheder senest 1. juni 2013, mens data fra BBR, VR, geodata og adressedata skal genbruges fra 1. juni 2014.

Beskrivelse af initiativ

På virksomhedsområdet fastlægges en række oplysninger om Juridiske enheder og Produktionsenheder, som værende grunddata. De data, der er blevet besluttet er:

For juridiske enheder (CVR-enheder) indgår følgende oplysninger i grunddata:

(Se tabel i PDF)

For produktionsenheder (P-enheder) indgår følgende oplysninger i grunddata:

(Se tabel i PDF)

For egenskaberne markeret med ”*” i tabellerne er der udtrykt ønske om, at data skal valideres op mod andre grunddataregistre eller der er visse udfordringer med enten kvaliteten af data eller tilgængeligheden af data.

For egenskaber markeret med kursiv i tabellerne gælder, at disse data ikke i dag er grunddata i CVR. Der har været udtrykt ønske om, at disse fremover skal blive grunddata for virksomheder. I forbindelse med moderniseringen af Erhvervsstyrelsens IT-systemer vil CVR-databasen blive en del af VR-databasen, således at såvel CVR-data som selskabs- og regnskabsdata (for eksempel økonomiske nøgletal, ledelse med videre.) fremover vil kunne trækkes herfra.

Det indstilles at der kigges på ovenstående samt at der kigges på kvalitet af grunddata i følgende tilfælde:

1. CVR tilpasses således, at de autoritative adresser fra BBR anvendes som grundlag for virksomhedernes adresseoplysninger:
CVR skal for CVR-enheders og P-enheders adresser validere mod de autoritative adresser, der fastsættes af kommunerne og registreres i BBR inklusiv stabil adresse-UUID og adressepunkt.

Ansvarlig myndighed: EVM (Erhvervsstyrelsen).

2. Der er etableret fuldstændige erhvervsadresser:
I forbindelse med overgangen til at anvende de autoritative adresser fra BBR vil det i visse tilfælde være nødvendigt, at kommunerne fastsætter og registrerer supplerende adresser i erhvervsområder, butikscentre, større institutioner mv.

Ansvarlig myndighed: EVM (Erhvervsstyrelsen).

3. Udstilling af mere valide data vedr. kreditstatus fra Statstidende:
Det skal undersøges, hvilke omkostninger der er forbundet med at sikre en tilstrækkelig validering op mod CVR fra Statstidendes systemer, og en ensretning i datastrukturen særlig angående virksomheders udtrædelse af en given kreditstatus.

Ansvarlig myndighed: Justitsministeriet (Domstolsstyrelsen).

4. Etablering af grunddata om ”digitale kontaktinformationer” (e-post, hjemmeside, digital post løsning, EAN-numre):
Det skal afklares, hvilke omkostninger der er forbundet med, at data indhentes og/eller, hvordan data kan indsamles. Vedligeholdelse og tilgængelighed af data med videre, skal ligeledes belyses samt hvilken myndighed, der efterfølgende skal være ansvarlig for den digitale kontaktinformation.

Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

5.
Ændring af antal fuldtidsansatte til antal ansatte:
Behovet for henholdsvis antal ansatte og omregnede antal fuldtidsansatte skal undersøges nærmere.

Ansvarlig myndighed: EVM (Erhvervsstyrelsen).

6. SE-numre udfases af regulering, praksis og kommunikation hos andre myndigheder end SKAT:
SE-numre er ikke den officielle identifikation for virksomheder, hvorfor disse udfases hos alle andre myndigheder end SKAT.

Ansvarlig myndighed: SKAT

7. Tegningsregler som struktureret data:
Det skal undersøges, om det er juridisk muligt, samt hvilke omkostninger der er forbundet med at ændre tegningsregler fra tekstfelt til struktureret data, således der for eksempel kan etableres direkte sammenhæng mellem tegningsregel og registrerede personer i et selskab.

Ansvarlig myndighed: EVM (Erhvervsstyrelsen).

8. UUID'er og andre tværgående egenskaber på områdets objekter:
I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modernisering undersøges hvilke omkostninger, der vil være forbundet med implementering af adskillelsen mellem systemvendte og brugervendte nøgler, så CVR-nr. og P-nr. på databaseniveau internt i Erhvervsstyrelsen ikke er den primære nøgle. Endvidere vurderes om OIO-standarden ”Part” kan tages i anvendelse.

9. Understøtte virksomhederne i selv at rette egne oplysninger:
Myndigheder skal motivere og understøtte virksomhederne til selv at rette egne oplysninger via virk.dk

Ansvarlig myndighed: Alle myndigheder

10. Bedre anvendelse af branchekode

Det skal undersøges, hvordan myndigheder og virksomheder kan sikres bedre anvendelse af branchekoder, herunder såvel hoved- og bibranche.

Ansvarlig myndighed: DST

For at understøtte datagenbrug arbejdes der i forbindelse med digitaliseringsstrategien i regi af Finansministeriet for udarbejdelse af en datafordeler. Hvis der etableres en fællesoffentlig datafordeler gøres grunddata tilgængelig via denne.

Økonomi

Ovenstående initiativer vedrørende forbedring af datakvaliteten findes indenfor myndighedernes egen ramme.

Det er en forudsætning for at selskabs- og regnskabsregister-data kan indgå i grunddata, at der findes en alternativ finansieringsmodel for disse data.

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 12.1 stærkere koordination og implementering.

De respektive datakvalitetsprojekter drives af de myndigheder, som er ansvarlige for områderne, i samarbejde med relevante interessenter.

Den fællesoffentlige datafordeler udvikles under initiativ 9.5 i regi af Digitaliseringsstyrelsen og med inddragelse af blandt andet Erhvervs- og Vækstministeriet, KL, Kort- og Matrikelstyrelsen, CPR, Erhvervsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og Danske Regioner.

Proces for implementering

Arbejdet med fastlæggelse af grunddata er med undtagelse af branchekoder afsluttet. Herefter gennemføres tiltag, som skal sikre tilstrækkelig høj kvalitet. Dette arbejde består i første omgang af analyser og herefter implementering, hvis finansieringen er til stede. Arbejdet skal så vidt muligt være færdigt inden overgangen til datagenbrug som beskrevet nedenfor.

Når grunddata forefindes som aftalt, skal det genbruges. Data fra CVR og eIndkomst skal genbruges af alle senest 2013, mens data fra BBR, VR, geodata og adressedata skal genbruges fra 2014.

Hvis der etableres en datafordeler, gøres grunddata tilgængelig via denne.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.4.pdf pdf