Loading…
Tilbage

10.2.b - Genbrug af adressedata


Målsætning

Offentlige myn­dig­heder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at angive eller indsamle adresseinformationer, som det offentlige allerede har.

Adresserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er allerede autoritative grunddata, men det skal sikres, at offentlige myndigheder også anvender dem som sådan i egne it-løs­nin­ger og processer.  Der fastlægges i 2012 en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug af adressedata fra BBR og adgang hertil via den fællesoffentlige datafordeler.

Beskrivelse af initiativ

Erhvervs- og Bygge­styrel­sen har i 2010 i en værdianalyse opgjort de direkte øko­no­miske samfunds­gevinster ved frikøbsaftalen fra 2002 om brug af BBR’s adresser til at udgøre cirka 450 mio. kr. i perioden 2005-2009. Aftalen omfattede ikke etableringen af en datadistribution efter nutidige principper, og analy­sen peger da også på, at det endnu ikke er alle de for­ventede gevinster, som er blevet realiseret, idet en række offentlige forvaltningsområder og -løsninger stadig ikke anvender BBR’s adresser som autori­tativ kilde. Resultatet er, at der stadig sker et unødvendigt ressourcespild til at indsamle, ind­taste, ved­ligeholde og rette fejl i egne adresse- og vejdata, selvom data findes i forvejen i BBR.

Med udgangspunkt i oplæg til business case udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, afklares senest ved udgangen af første halvår 2012 endelig business case, opgavefordeling samt implementeringsplan for et tværoffentligt og konsekvent genbrug af de autoritative adressedata i BBR fra 2013 

Fuld genbrug af de autoritative adressedata vil bidrage til at opnå en effektiv og sammen­hæn­gen­de digital for­valtning og stærk digital infrastruktur, der kan medføre øget vækst og innovation. Samtidig forbedres kvaliteten af de autoritative adressedata.

Proces for implementering

Målsætningen er, at alle offentlige myndigheder fra 2013 genbruger adressedata fra det autoritative BBR. Det forventes, at elementerne i en samlet plan for genbrug af adressedata i BBR vil være:

  • Den nødvendige lovhjemmel hertil skal etableres, og adressedata gøres tilgænge­lige via den fællesoffentlige data­fordeler fra 2013.
  • Derudover forenkles og samles dannelsen af nye vejnavne og adresser i 2013 system­mæssigt omkring BBR.
  • CVR overgår i 2014 til at anvende de autoritative adresser i BBR som grundlag for basis­registre­ringen af virksomheder og øvrige løsninger på erhvervsområdet.  Skat overgår sam­tidig til at anvende adresserne i BBR som grundlag for deres løsninger og sagsbehandling.
  • Kommunerne supplerer BBR’s adressebestand med erhvervsadresser med videre, som er i faktisk anvendelse, og som i øvrigt overholder reglerne om entydighed med videre.  Erhvervsstyrelsen udpeger, i samarbejde med Skat og Post Danmark med flere, de pågældende adresser og stiller de nødvendige værktøjer til rådighed for kommunerne. Fra 2014 skal erhvervsadresser kunne genbruges fra BBR som autoritative data.
  • CPR overgår, efter en nærmere plan, fra 2015 til at anvende de autoritative adresser i BBR som grundlag for folkeregistreringen, herunder BBR’s stabile adresseidentifikationer og geo­nøgler. Der etableres mekanismer til at sikre høj overensstemmelse mellem BBR og CPR.

Endelig business case, opgavefordeling samt implementeringsplan for alle oven­nævnte målsætninger forelægges STS til godkendelse i første halvår 2012.

Økonomi

Der er et finansieringsbehov på 2,4 mio. kr. frem til medio 2012. Udgifterne omfatter sekretari­ats­betjening i Erhvervsstyrelsen, bistand til supplerende analyser og valide­ring af business case samt teknisk bistand.

Erhvervsstyrelsen finansierer 1,4 mio. kr. indenfor egen ramme og 1 mio. kr. søges finansieret af fællesoffentlige midler.

(Se tabel 1 i PDF)

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jævnfør initiativ 12.1 Stærkere koordination og implementering.

Der nedsættes en styregruppe bestående af Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, KL/KOMBIT, CPR-kontoret, Erhvervsstyrelsen samt Kort- og Matrikel­styrelsen, der med udgangspunkt i den foreløbige business case skal ud­arbejde business case og implementeringsplan for fuld genbrug af adresse­­data fra 2013. Styregruppen ledes og sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrel­sen.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.2.b.pdf pdf