Loading…
Tilbage

10.2.a - Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata


Målsætning

Der fastlægges i 2012 en samlet plan for en stærkere og enklere digital datainfrastruktur på ejendoms- og bygningsområdet således, at registeroplysninger om fast ejendom og tilhørende rettigheder entydigt findes i Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og Tingbogen. Dermed vil behovet for kopiregistrering bortfalde og ejendomsrelaterede opgaver kan effektiviseres.

Beskrivelse af initiativ

Flere analyser, herunder Finansministeriets Registerundersøgelse 2009, en analyse vedrørende et nyt ejendomsvurderingssystem hos SKAT i 2009 samt grunddataanalysen i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, peger entydigt på, at der er store potentialer ved at øge genbruget af ejendoms- og bygningsdata og optimere arbejdsgange og it på dette område.

Der er samtidig enighed mellem Erhvervsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen, Domstolsstyrelsen, KL/kommunerne og SKAT om, at det er afgørende, at der sker en grundlæggende og samordnet modernisering af it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet, således at arbejdsprocesserne på området optimeres. Arbejdet har taget udgangspunkt i optimering af arbejdsprocesser og en teknisk optimering af data.

Med udgangspunkt i et oplæg til business case udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, afklares senest ved udgangen af første halvår 2012 endelig business case, opgavefordeling samt implementeringsplan for den fællesoffentlige modernisering og samordning af hele it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet.

Målsætningen er blandt andet, at ejendomsdata og rettighedsdata fra 2015 skal genbruges fra tre autoritative grunddataregistre: Matriklen, BBR og Tingbogen, og at den nødvendige lovhjemmel hertil etableres.

Proces for implementering

Målsætningen er, at ejendoms- og bygningsdata fra 2015 er samlet i tre autoritative grunddataregistre hvor:

  • Rettigheder vedrørende fast ejendom, herunder oplysninger om ejerskab registreres i Tingbogen
  • Grunddata vedrørende fast ejendom registreres i Matriklen
    • Grunddata vedrørende huse (bygninger og boliger) registreres i BBR

Den nødvendige lovhjemmel hertil skal etableres, og de relevante data vedrørende ejendomme fra BBR, Matrikel og Tingbogen gøres tilgængelige via den fællesoffentlige data­fordeler frem mod 2015.

Endelig business case, opgavefordeling samt implementeringsplan for den fællesoffentlige modernisering og samordning af hele it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet afsluttes i første halvår 2012. Større investeringer i lokale it-moderniseringer på ejendoms- og bygningsområdet sættes i bero indtil da.

KL/Kombit er gået i gang med overvejelser om behov for omlægning af ESR, og vil fortsætte dette arbejde koordineret med den indsats, der aftales i forlængelse af dette oplæg.

Økonomi

Der er et finansieringsbehov på 3,0 mio. kr. i 2012. Udgifterne omfatter sekretariatsbetjening i Erhvervsstyrelsen, teknisk bistand i forbindelse med analysearbejder i blandt andet kommunerne samt øvrige omkostninger forbundet med validering af business case og procesplan. Sekretariatets midler kan i nødvendigt omfang anvendes til at medfinansiere ressourcer fra de aktivt bidragende deltagere.

(Se tabel 1 i PDF)

Midlerne udmøntes efter konkret beslutning i STS.

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 12.1.

Der nedsættes en styregruppe bestående af Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, KL/KOMBIT, SKAT, Erhvervsstyrelsen, Domstolsstyrelsen samt Kort- og Matrikelstyrelsen, der med udgangspunkt i foreløbig business case skal udarbejde endelig business case, opgavefordeling samt implementeringsplan for en fællesoffentlig modernisering og samordning af hele it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet. Styregruppen ledes og sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.2.a.pdf pdf