Loading…
Tilbage

10.1.c - Gennemførsel af grunddata-del af "Digitalt Vejnet"


Målsætning

Der arbejdes for at tilvejebringe et grunddatasæt på vejområdet, på baggrund af de erfaringer der indhentes med grunddata-delen af forprojektet ”Digitalt Vejnet”.

Beskrivelse af initiativ

Forprojektet Digitalt Vejnet der afsluttes ultimo 2011 skal give den nødvendige baggrundsviden til udformning af beslutningsgrundlag til Transportministeriet om evt. etablering af et Digitalt Vejnet i Danmark, og dermed bl.a. perspektivet ved adgang til autoritative data for området. 

Grundtanken bag forprojekt Digitalt Vejnet i Danmark er baseret på størst muligt samspil mellem eksisterende databaser og systemer, som hver især  har elementer, der bragt sammen kan blive et landsdækkende Digitalt Vejnet. Således kommer geometrien fra den digitale registrering i det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT)[1], egenskabsdata om vejene fra vejforvaltningssystemerne vejman.dk og RoSy, dynamiske data om hændelser på vejene kommer fra hændelsessystemer i Vejdirektoratet og de kommuner og trafikselskaber, der samarbejder herom. Specialvejnet kommer fra Vejdirektoratet og f.eks. fra trafikselskaber.

Forprojektet understøtter flere af initiativerne i Regeringens plan for infrastrukturen frem til 2020 herunder Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og er endvidere en forudsætning for et digitalt hastighedskort, som omtalt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.  Endelig understøtter ideen om et Digitalt Vejnet Regeringens vision om digital forvaltning på flere planer.

Idéen med forprojektet er på et begrænset område at afprøve mulighederne for at sammenstille data, svarende til konceptet og vurdere datas kvalitet. For at tydeliggøre tilstedeværelsen af data vises via syv praktisk gennemførte demonstrationsprojekter, hvordan data fra et Digitalt Vejnet kan anvendes i forskellige sammenhænge. Ved en landsdækkende udbredelse er det hensigten, at den private sektor / tredje part udvikler slutbruger applikationer, som er de tjenester brugeren vil se. Adgang til autoritative grunddata forventes at blive en væsentlig parameter for effektivisering på en række offentlige områder som: planlægning af skoledistrikter, analyser af støj og forureningspåvirkning af boliger, logistik for hjemmepleje, logistik for redningstjenester samt en række effektiviseringer for hele vej- og trafiksektoren fx på trafiksikkerhedsområdet.

Der er stor interesse for forprojektet hos alle de relevante interessenter. Det er den foreløbige vurdering, at det er teknisk muligt at etablere et landsdækkende Digitalt Vejnet med kombination af data fra forskellige kilder.

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 12.1.

Forslag til organisering af et Digitalt Vejnet kendes først ved projektafslutningen.

Sammen med Vejdirektoratet deltager kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre, samt FOT, Kort- og Matrikelstyrelsen og private virksomheder i forprojektet. Vejbestyrelserne leverer data til forsøget sammen med FOT. Endvidere er mere end 30 personer fra brancheorganisationer som DI og DTL, KL, foreninger, styrelser og ministerier repræsenteret i en rådgivende Referencegruppe.

Proces for implementering

Beslutningsoplægget vil beskrive tre forskellige scenarier for at realisere et landsdækkende Digitalt Vejnet For hvert scenarie bliver beskrevet løsningsmodel, forretningsmodel, business case og risikoanalyse.

 [1] FOT-Danmark er et statsligt-kommunalt samarbejde om etablering af et Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. www.fotdanmark.dk)


Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.1.c Udbygning af de autoritative geografiske grunddata - Gennemførsel af grunddata-del af _Digitalt Vejnet_.pdf pdf