Loading…
Tilbage

10.1.b - FOT-vandløb som grunddata og kobling til data på vandområdet


Målsætning

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om som del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi inden udgangen af 2013 at etablere et landsdækkende, digitalt net af vandløb og søer, der kan fungere som autoritative grunddata for forskellige sektorers data tilknyttet vandløb og søer. Basis for etableringen er den eksisterende digitale registrering i det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT)[1].

Beskrivelse af initiativ

Det er væsentligt at forskellige offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner gennem en entydig reference har den samme geografiske beliggenhed og andre basale oplysninger om vandløb og søer. Det gælder data der direkte relaterer til vandløbet eller søen; men også data som åbeskyttelses- og søbeskyttelseslinjer, der kan afledes af geometrien for vandløb og søer.

EU's vandrammedirektiv dikterer, at der skal laves handleplaner for bl.a. vandløb og søer. Efter høringsperioden og den endelige udformning af handleplanerne skal de vedligeholdes og overvåges af hovedsageligt kommunerne. For at data kan sammenstilles rationelt mellem stat og kommune og mellem kommunerne indbyrdes er det nødvendigt at der benyttes samme fælles entydige og sammenhængende digitale vandløbsnetværk. (Miljøministeriet og kommunerne).

For at beskytte vandmiljøet (både til lands og til havs) mod natur-fremmede stoffer fra hovedsageligt landbruget ønskes der bredere dyrkningsfrie bræmmer langs med vandløb og søer. Bræmmernes nøjagtige beliggenhed i forhold til vandløbs- og søbredder og breddernes beskaffenhed er yderst relevante for flere anvendelser. Igen er det vigtigt at det tilgrundliggende basale digitale vandløbsnet er akkurat, relevant og ajourført til denne anvendelse. (Fødevareministeriet).

De senere år har antallet og omfanget af oversvømmelser været stigende pga. flere, voldsomme skybrud om sommeren og forårets tøbrud. Årsagen er dels et voldsommere vejr, dels mængden og udformningen af de kunstige dræningssystemer, der er etableret. Oversvømmelserne har på mange forskellige måder betydet store omkostninger for borgere og virksomheder over hele landet.

En veletableret digital udgave af de naturlige afstrømningssystemer (søer og vandløb) er sammen med kommunernes netværk for kloaksystemet og den Digitale Højde Model de vigtigste komponenter i at kunne modellere afstrømningen under forskellige vejr-, nedbørs- og afsmeltningsforhold i forskellige dele af landet. Modelleringen danner basis for forskellige tiltag før og under oversvømmelser. (Klima- og Energiministeriet og kommunerne)

Der har længe været ønske om, mere direkte at kunne koble FOT-vandløb sammen med faglige natur- og miljødefinerede vandløbsdata og data om søer, således at indsatsen mod oversvømmelser samt overvågning af vandmiljøets tilstand i de forskellige offentlige instanser er let at samordne.

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 10.1.

Initiativet implementeres i et samarbejde mellem Kort & Matrikelstyrelsen, samt Fødevareministeriet (FERV), Miljøministeriet (NST), Klima- og Energiministeriet (DMI) og KL. Kort & Matrikelstyrelsen er projektejer og projektansvarlig

Proces for implementering

Processen for evt. implementering i forlængelse af analysen forventes af være:

  • Analysefase med arbejdsgruppemøder mellem FOT specifikationsgruppen og de involverede sektorer. På baggrund af analysen udarbejdes et endeligt overslag over økonomien samt en business case som grundlag for afklaring af finansieringen.
  • Ændring af FOT specifikation i henhold til behov.
  • Kvalificering af det eksisterende datagrundlag for at sikre fuldstændighed og hydrologisk såvel som topologisk sammenhæng
  • Ændring af system.
  • Test af system og datamodel.
  • Implementering ved næste version af FOT.
  • Der skal efter realiseringen af initiativet bruges en del kommunale manuelle resurser til at verificere og opgradere fejl og mangler nyttiggørelsen af vandløbsdata

[1] FOT-Danmark er et statsligt-kommunalt samarbejde om etablering af et Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. www.fotdanmark.dk)


Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.1.b Udbygning af de autoritative geografiske grunddata - FOT-vandløb som grunddata og kobling til data på vandområdet.pdf pdf