Loading…
Tilbage

10.1.a - Stedfæstede navne og landinddelinger som grunddata


Målsætning

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om som del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at sikre kvalitet og anvendelse af stednavne og landinddelinger med sigte på, at disse bliver grunddata. Derfor skal det inden ultimo 2012/2013 fastlægges, hvilke stednavne som er relevante, hvorledes data indsamles og hvor ansvaret for data og ajourføring af den enkelte objekttype skal ligge samt gennemføres en fuld digitalisering af de stedfæstede administrative landinddelinger, der blev truffet aftale om i 2010 i forbindelse med etableringen af Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).

Efterfølgende skal de udvalgte stednavne og landinddelinger gøres tilgængelige, bl.a. ved udvikling af én eller flere web-services, som kan understøtte brugernes anvendelse.

Og senest ved udgangen af 2014 vil fokusområdet ”Point of Interest” være undersøgt og beslutningsoplæg udarbejdet – herunder forslag om evt. nye relevante landsdækkende geografiske inddelinger.

Beskrivelse af initiativ

Initiativet omfatter nyttiggørelsen af stednavne som indgang til digital forvaltning samt færdiggøre implementeringen af DAGI med det formål, at sikre at begge dele kan indgå som grunddatasæt i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. DAGI indeholder følgende landsdækkende geografiske administrative inddelinger: Kommuner, Regioner, Sogne, Postnumre, Retskredse, Politikredse, Opstillingskredse, og Afstemningsområder (pilot).

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 10.1.

Kort & Matrikelstyrelsen er projektejer, projektansvarlig og udførende på størstedelen af projektet. Initiativet implementeres med input fra PostDanmark, Erhvervsstyrelsen, KL og Danske Regioner, dels Kulturministeriet ved Stednavneudvalget, København Universitet og dels Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Kirkeministeriet og Trafikstyrelsen.

Proces for implementering

Fase 1: Ultimo 2012 foreligger en detaljeret kortlægning af myndighedsforhold, lovgivning og arbejdsgange, for de nuværende landinddelinger. Ultimo 2012 foreligger specifikation af definition af stednavne datagrundlag, funktionalitet (udtræk, efterbehandling osv.) samt vedligeholdelsesorganisation, ansvar og opgaver med efterfølgende høring.

Fase 2: I 2013 gennemføres et implementeringsprojekt, således at de specificerede landinddelinger og stednavne-relevante data og funktioner er i drift i løbet af 2014. 

Fase 3: Ultimo 2014 er fokusområderne ”Point of Interests” samt ”web-baseret crowd-sourcing undersøgt og et evt. beslutningsoplæg til økonomi og finansiering er udarbejdet. Der vil i 2014 foreligge et behandlet forslag til evt. nye relevante landsdækkende geografiske inddelinger.


Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.1.a Udbygning af de autorative geografiske grunddata - Stedfæstede navne og landinddelinger som grunddata.pdf pdf