Loading…
Tilbage

6.6 - Effektiv screening for snyd


Målsætning

Staten har etableret første version af et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær (VAS). Løsningen skal automatisere dele af de kontrolprocedurer, som i dag foregår manuelt når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik. 

Regeringen og KL er enige om, at løsningen skal være fuldt udrullet i kommunerne inden udgangen af 2012, herunder som led i en fuld digitalisering af kommunernes administration af syge- og barselsdagpenge. Systemet vil fuldt udviklet medføre mindre udbetaling af sygedagpenge i kommunerne og mere effektive kommunale kontrolprocedurer svarende til i alt 142 mio. kr.

Beskrivelse af initiativ

VAS står for Validering af Atypisk Syge­fravær og er navnet på et IT-system, som tilfører en vigtig kontrolfunk­tion til digitale indberetninger af sygefravær via - NemRefusion.

Formålet med VAS er først og fremmest at give et digitalt værktøj til kommunerne, der skal hjælpe med at udpege de sygedag­pengesager, hvor det indberettede sygefravær giver anledning til nærmere undersøgelse af, om der er tale om fejl eller misbrug af sygedagpengereglerne/sygedagpengeud­betalingerne. Eller mere fuldstændigt: At automatisere en række kontrolprocedurer og bidrage til en mere konsekvent udredning af, om en sygedagpengesag afviger fra normaladfærdsmønsteret på en måde, der kan indikere misbrug eller fejl.

Når VAS finder sager, hvor sygefraværet adskiller sig fra normalen på en måde, der vækker mistanke om fejl eller forsøg på misbrug af sygedagpengerefusion, suppleres sagsbehandlere i kommunerne med et advis, der oplyser om, at der er grund til at være særlig opmærksom på den aktuelle sag.

VAS vil derfor gøre det nemmere for den enkelte sagsbehandler, lederen af ydelsescentret på sygedagpengeområdet, eller en evt. særlig kontrolgruppe, at arbejde systematisk med at kontrollere det indberettede sygefravær.

Det skal understreges, at det fortsat er kommunen, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der – ud fra objektive kriterier – bør undersøges nærmere.

VAS-løsningen har været løbende udviklet de seneste år. Den har fra marts 2010 til juli 2011 indeholdt fire kontrolprocedurer i form af filtre og fra juli 2011 i alt 7 filtre. Disse filtre er opstillet i samarbejde med erfarne kommunale sagsbehandlere, og validerer indberetningens data imod data i offentlige databaser som CPR, CVR og eIndkomstregistret, for så vidt angår familierelationer, virksomhedsejerskab, indkomst osv.

VAS vil i 2012 blive udvidet til 11 filtre, og det er hensigten, at systemet i 2013 skal udvides til 15-20 filtre, der alle forbedrer VAS-systemets evne som digi­talt kontrol værktøj. Herved styrkes indsatsen over for snyd og misbrug af sygedagpengeud­betalinger blandt forskellige modtagere og i forskellige situationer.

Der gennemføres en analyse af mulighederne for at gennemføre ”straksudbetalinger” dvs. at indberetninger, som VAS ikke finder noget mistænkeligt mønster ved (som ikke slår ud i forhold til ét af VAS’ filtre) går til straks-afgørelse og –udbetaling i kommunerne.

Det undersøges ligeledes om løsningen eller tilsvarende løsninger kan anvendes på andre ydelsesområder f.eks. i regi af Udbetaling Danmark.

Der igangsætte i den forbindelse en analyse, der har til formål at se på mulighederne for at lave en mere effektiv screening for snyd og fejl på tværs af de sociale ydelsesområder. I dette arbejde indgår Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Skatteministeriet, Udbetaling Danmark og KL. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, står for den samlede koordinering af analysen.

Organisering

VAS udvikles af Beskæftigelsesministeriet i tæt samarbejde med en kommunal følgegruppe, hvor KL er repræsenteret.


Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
6.6 Effektiv screening for snyd.pdf pdf