Loading…
Tilbage

4.4 - Handlingsplan for udbredelse af telemedicin


Målsætning

Velfungerende telemedicinske løsninger giver mulighed for bedre sammenhæng på tværs af afstande og øget kvalitet i behandlingen. Telemedicin kan også understøtte øget brug af behandling i hjemmet/nærmiljøet, i et samspil mellem udgående teams fra sygehusene, almen praksis, kommunal plejeindsats og egenindsats.

Indsatsen styrkes med en handlingsplan for telemedicinske løsninger på sundhedsområdet i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.. Der øremærkes 50 mio. kr. i fonden til at understøtte handlingsplanen.

Udarbejdelse af handlingsplanen forankres i Fonden for Velfærdsteknologi med inddragelse af en række centrale aktører.

Beskrivelse af initiativ

Det udarbejdes en handlingsplan for udbredelse af telemedicinske løsninger.

Handlingsplanen skal etablere et grundlag for fastsættelse af mål for udbredelse af egnede telemedicinske løsninger i forlængelse af allerede støttede initiativer.  Handleplanen skal dermed bidrage til at fokusere de kommende års investeringer og sikre at erfaringer fra tidligere telemedicinske projekter nyttiggøres. Handlingsplanen kan blandt andet pege på konkrete initiativer til udbredelse, for eksempel telemedicinsk hjemmemonitorering, sårbehandling og genoptræning af ældre og kronikere.

Økonomi

Til at understøtte handlingsplanen øremærkes 50 mio. kr. Heri indgår reserverede midler på FL2011 til en koordineret telemedicinindsats, svarende til 33,4 mio. kr. jf. initiativ 4.5 Fjernbehandling af kronikere i eget hjem.

Organisering

Udarbejdelsen af handlingsplanen forankres i Fonden for Velfærdsteknologi, der iværksætter en proces for inddragelse af en række centrale aktører i arbejdet, herunder Danske Regioner/Regionernes sundheds-IT, Kommunernes Landsforening, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, National Sundheds-it og Medcom.

Proces for implementering

Processen for udarbejdelse af handlingsplanen iværksættes efter sommerferien 2011, så handlingsplanen kan ligge klar primo 2012.

Anbefalingerne vil dække strategiperioden til og med 2015.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
4.4.pdf pdf