Loading…
Tilbage

Høring om fokusområder i den kommende nationale OGP-handlingsplan


16-09-2019 17:06:42

For at indhente bidrag til indhold i den kommende danske OGP-handlingsplan er der dels bedt om bidrag fra danske myndigheder og dels gennemført en offentlig høring. De indkomne bidrag falder i syv områder, som kort er beskrevet nedenfor:

1. Whistleblowerordninger på det statslige område

Etablering af whistleblowerportaler øger muligheden for, at oplysninger om kritisable forhold kommer frem i lyset og bliver håndteret på en ordentlig måde. Dermed bidrager whistleblowerordninger til en offentlig kultur præget af åbenhed og gennemsigtighed.

2. Åbne arbejdsmiljødata

Åbne arbejdsmiljødata kan give indsigt i og viden om arbejdsmiljøet. En række data, der er integreret i sagsbehandlersystemer og på nuværende tidspunkt ikke er offentligt tilgængelige, kan udgøre et vigtigt videns- og beslutningsgrundlag for virksomheder og øvrige arbejdsmiljøaktører. Adgang til denne viden kan motivere og kvalificere arbejdsmiljøindsatsen og understøtte udvikling af nye services, producer og effektive løsninger og dermed skabe vigtig værdi i samfundet.

3. Uafhængig retssikkerhedsenhed

Der er behov for at øge gennemsigtigheden på det sociale område og særligt at sikre transparens og tilgængelighed af informationer om kvaliteten i sagsbehandlingen. Etableringen af en uafhængig retssikkerhedsenhed kan bidrage til at øge gennemsigtigheden gennem udarbejdelse af undersøgelser af kommunal praksis, der har betydning for borgernes retssikkerhed.

4. GovTech-program

Der er behov for, at de mange gode teknologiske løsninger, der er udviklet af danske virksomheder, som kan forbedre den offentlige service og afhjælpe det stadig stigende pres på den offentlige sektor, udnyttes bedre. I dag undlader mindre tech-virksomheder ofte at tilbyde deres løsninger, men igennem dette initiativ skal der sættes fokus på at skabe mere fleksible samarbejdsformer og lette adgangen til offentlige udbud for mindre tech-virksomheder. Dermed vil gode løsninger hurtigere kunne tages i anvendelse og bidrage til, at den offentlige sektor kan varetage sin opgaveløsning endnu mere effektivt.

5. Åbne data om klima, terræn og vand

Data om terræn, klima og vand har traditionelt været udarbejdet og ejet af en række forskellige offentlige myndigheder. Til brug for de stadig større opgaver og stigende investeringer i bl.a. byplanlægning, klimatilpasning, vandløbsforvaltning og udfordringer med stigende grundvand er der behov for at øge tilgængeligheden af relevante data på tværs af myndigheder. Bedre og flere data vil skabe bedre grundlag for beslutninger og gennemsigtighed herom.

6. Bedre service til brugere af den offentlige sektors digitale data

Data fra den offentlige sektor rummer et stort uudnyttet potentiale, som initiativet vil bidrage til bedre udnyttelse af. Initiativet bidrager til åbenhed og transparens i den offentlige sektor ved at stille data og overblik til rådighed for private og professionelle brugere. Den offentlige sektors metadata gøres tilgængeligt såvel som en oversigt over alle anmeldte statslige it-systemer, så brugere kan danne sig et overblik over store dele af den statslige systemportefølje.

7. Bedre overblik over borgernes egne data

Borgernes tillid til offentlige myndigheders behandling af data er afgørende for den fortsatte udvikling af en mere sammenhængende digital offentlig sektor. Som borger kan det dog være vanskeligt at danne sig et samlet overblik over, hvilke oplysninger offentlige myndigheder har indsamlet og anvender. Det kan også være vanskeligt at få et overblik over igangværende sager hos forskellige myndigheder. Det kan skabe forvirring hos borgeren og unødig administration hos myndigheden. Derfor er en øget gennemsigtighed og nemmere adgang til oplysninger om egne forhold centrale elementer i at sikre, at borgerne er trygge ved digitaliseringen.

Giv dit besyv med

Frem til den 1. oktober er der mulighed for at kontakte Danmarks OGP-kontaktperson, Marie Bechgaard Madsen, på mabem@digst.dk med input til de syv områder. Input vil så vidt muligt blive indarbejdet i handlingsplanen eller medtaget i det videre arbejde med OGP. Efter høringens afslutning arbejdes der videre med handlingsplanen, der offentliggøres inden årets udgang.