Loading…

OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

Introduktion

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata er nedsat i regi af Servicefællesskabet for Geodata (SfG) og er en del af det tværoffentlige samarbejde om en fællesoffentlig infrastruktur for geografisk information, der koordineres via SfG. SfG har til opgave at facilitere det fælles arbejde med indhold og aftaler for infrastrukturen for geografisk information.

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata er endvidere knyttet til det tværoffentlige samarbejde om sammenhængende arkitektur og standardisering, der koordineres via OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering. OIO-komitéen har til opgave at facilitere det fælles arbejde med sammenhængende arkitektur og fælles standarder.

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata udfører således opgaver på bestilling fra SfG for så vidt angår specifikation af stedbestemmende referencedata hhv sammenhængende arkitektur og fælles standarder for infrastrukturen for geografisk information[1].

Godkendelse

Dette kommissorium for standardiseringsudvalget for stedbestemmende referencedata er godkendt af SfG den 6. maj 2010 og OIO-komitéen den 23. april 2010.

Baggrund for OIO-udvalget

Lov om Infrastruktur for Geografisk Information trådte i kraft 15. maj 2009 og fastlægger de retslige rammer vedrørende en national infrastruktur for geografisk infrastruktur i Danmark. Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE) i dansk lovgivning

Loven skal sikre, at en række datatemaer i fremtiden kan flyde frit på tværs af grænser mellem lande og grænser mellem forvaltninger. Dette sker gennem opbygning af en infrastruktur for geografisk information, hvor data med tilhørende funktionalitet og aftaleforhold tilbydes i et miljø, der sikrer interoperabilitet.

Loven angiver rammerne for hvilke datatemaer, der er omfattet, samt at der skal etableres et net af tjenester for bl.a. søgning, visning og download. I loven og bemærkningerne til denne lægges op til en tæt forbindelse mellem infrastrukturen for geografisk information og digital forvaltning.

I henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen har styrelsen til opgave at forestå infrastrukturen for geografisk information i Danmark og kan fastlægge standarder og normer for offentlig registrering af stedbestemte oplysninger.

Formål

Det forretningsmæssige fokus på strategi og styring, herunder strategiske teknologivalg og kanalstrategier for de fællesoffentlige stedbestemmende referencedata og infrastrukturen for geografisk information varetages af SfG.

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata har til formål at sikre arkitektur og standarder, herunder udformning af principper og regler for deres anvendelse, for de fællesoffentlige stedbestemmende referencedata og infrastrukturen for geografisk information.

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata, arbejder med relevante typer af standarder fx dokumentation af standardiserede processer og arbejdsgange, af begrebs-, informations- og datamodeller, samt profiler på anvendelse af  tekniske standarder indenfor geodataområdet, samt arkitekturdesign af forretnings- og it-arkitektur og forslag til etablering af fælles infrastruktur.

Opgaver

OIO-udvalget behandler spørgsmål om grundlæggende principper for og rammer om arkitektur for og it-understøttelse af stedbestemt information.

Dette inkluderer opgaver vedrørende:

 • Referencearkitektur for anvendelse af stedbestemt information
 • Arkitekturbeskrivelser
 • Standardiserede beskrivelser af processer og arbejdsgange
 • Begrebs- og informationsmodeller (evt. ontologier)
 • Datadefinitioner/-standarder (semantik- og syntaksdefinitioner)
 • Servicespecifikationer
 • Infrastrukturspecifikationer
 • Fælleskomponenter med forretningsmæssigt ophæng i SfG

 

Medlemmer OIO-udvalget

OIO-udvalget er sammensat af repræsentanter fra stat, regioner og kommuner, der er ansvarlige for valg af arkitektur, standarder og specifikationer indenfor pågældende ressortområde.

De institutioner, der med baggrund i denne afgrænsning søges repræsenteret med medlemmer i udvalget er:

 • Miljøministeriet
 • Videnskabsministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Økonomi- og Erhvervsministeriet
 • Transportministeriet
 • Skatteministeriet
 • Klima- og Energiministeriet
 • Justitsministeriet
 • Indenrigs- og Socialministeriet
 • Danske regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • FOTdanmark
 • Danmarks Miljøportal
 • Geoforum (observatør)

Udvalget vil løbende vurdere om der er behov for ændring i sammensætningen af udvalget.

Økonomi og ressourcer

Hver enkelt organisation dækker selv egne omkostninger i forbindelse med transport, deltagelse i møder, deltagelse i sekretariatsfunktioner mm.

Kort- og Matrikelstyrelsen er hjemsted for sekretariatet og afholder basisudgifterne i forbindelse med dette.

I forbindelse med evt. inddragelse af konsulenter, praktiske afprøvninger o. lign. aftales finansiering mellem parterne.

Referencer

OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata referer overordnet til SfG for så vidt angår planlægning og prioritering.

I forhold til den faglige anvendelse af de fælles OIO-retningslinier koordinerer OIO-udvalget med OIO-komitéen.

Forhold i OIO-udvalget af tværgående faglig karakter for hele den offentlige sektor eller flere domæner vil kunne tages op i OIO-komitéen med mulighed for at eskalere til STS.

 

Fodnote

[1] I henhold til Lov om infrastruktur for geografisk information nedsættes et Samordningsudvalg vedrørende infrastruktur for geografisk information. Arbejdsdelingen mellem SfG og dette samordningsudvalg i forhold til OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata fastlægges i forlængelse af etableringen af samordningsudvalget.

Vis mere
Gruppens profilbillede

14 medlemmer

Vis liste

Tilmelding via invitationiDu skal inviteres for at blive medlem af denne gruppe.

Favorit iKun medlemmer kan markere grupper som favorit.

Tilføj

BidragiLog ind for at bidrage.

Seneste aktivitet i OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

Gruppens profilbillede

16.05.2011 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

Nicolas Lemcke Horst oprettede ressourcen 0316_Metadata rapport til OIOusr

Gruppens profilbillede

31.05.2010 Debat - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

Jan Hjelmager skrev indlægget Møde den 1/6 2010

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen GML2_extension_UML

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen gmlsflevels

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen gmlsf

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen Danish profile of GML2

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen GML_Basisgeometri

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen Danske profiler af GML

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen Danish profile of GML1

Gruppens profilbillede

02.07.2008 Ressource - OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOusr)

???? oprettede ressourcen gmlsflevels